Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Publicitat activa de la informació

A través del Portal de Transparència, l'AMB ofereix de forma proactiva la informació d'interès general de la que disposa fruit de la seva activitat pública en exercici de les seves competències. L'accés a aquesta informació ha de permetre a la ciutadania conèixer millor la institució, les seves funcions i programes d'actuació.

Façana amb finestres
Aquestes finestres d'informació estaran sotmeses a una renovacio i revisió constant.
D'aquesta manera, l'AMB dona compliment al principi de responsabilitat i retiment de comptes (que preceptua la legislació sobre transparència), i la societat disposa d'informació veraç, de qualitat i rellevant per tal de poder avaluar amb coneixement objectiu l'actuació d'aquesta Administració.

La informació que trobareu en la pàgina de Transparència de la informació pública està agrupada per temes i recull les obligacions que estableix el Títol II. De la transparència de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.