Ordenances fiscals

L'AMB ha d'exercir les potestats tributària i financera per fer efectius l'equilibri fiscal i la solidaritat entre els municipis que la integren. Aquesta potestat s'estableix a l'article 3 del títol preliminar de la Llei 31/2010 de l'AMB i d'acord amb les lleis autonòmiques i estatals que regulen el règim local.


La facultat normativa de l'AMB es tradueix en l'aprovació de reglaments, ordenances reguladores i fiscals que permeten, entre altres objectes, regular:

  • L'exercici d'activitats dels particulars, tot sotmetent-les a llicència o autorització prèvies, a comunicació prèvia o declaració responsable i a altres mesures d'inspecció i control administratiu d'acord amb la legislació sectorial corresponent.
  • L'organització i el funcionament dels serveis i les activitats de la seva competència, amb l'adopció de les diverses formes de gestió dels serveis públics establertes per les lleis.
  • L'establiment de preus públics i tarifes.
Institucional

L'AMB aprova l'ordenança fiscal del tribut metropolità.


Puja
Medi ambient

En relació amb l'aigua i els residus, l'AMB aprova ordenances fiscals per regular les taxes derivades dels serveis i activitats que presta com a administració i les taxes de tractament i disposició de residus municipals a les seves instal·lacions.


Puja