Presentació

L'AMB es converteix en l'administració pública metropolitana el 27 de juliol del 2010, quan el Parlament de Catalunya aprova per unanimitat la Llei 31/2010.


Sebastià Grau, secretari de l'AMB entre 1999 i 2019, parla sobre la història de la institució metropolitana.

L'administració metropolitana
Seu de l'AMB
 

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és l'administració pública del territori metropolità de Barcelona que ocupa 636 km2 i que el conformen 36 municipis on viuen més de 3,2 milions de persones.

L'àrea metropolitana és un fet territorial, social, demogràfic, econòmic i cultural que s'ha anat conformant al llarg del darrer segle, com a producte del creixement i la connexió dels sistemes urbans de l'entorn barceloní. És l'aglomeració metropolitana més important del Mediterrani occidental, on es genera la meitat del PIB de Catalunya.

La nova administració pública metropolitana substitueix les tres entitats vigents fins l'any 2011 (Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Entitat del Medi Ambient i Entitat Metropolitana del Transport) i racionalitza i simplifica, així, la governança metropolitana amb la creació d'una única administració.

Aquest nou marc jurídic també va reforçar la nova administració metropolitana amb noves competències i objectius:

 • La nova llei preveu que el Pla director urbanístic metropolità sigui formulat des de la nova administració, fet que suposa dotar-la d'instruments d'ordenació territorial adaptats a les necessitats i requeriments comuns.
 • En matèria d'espai públic i d'infraestructures d'interès metropolità, l'AMB desenvolupa les actuacions de vertebració territorial necessàries per a l'articulació, la connectivitat, la mobilitat i el funcionalitat del territori.
 • L'entorn metropolità passa a disposar d'una Comissió d'Urbanisme pròpia, que possibilitarà que tots els assumptes urbanístics dels 36 municipis que l'integren siguin analitzats d'acord amb una planificació conjunta.
 • L'administració metropolitana impulsa actuacions per facilitar l'accés a l'habitatge mitjançant la promoció d'habitatge social a preu assequible, així com per a la rehabilitació del parc d'habitatges existent.
 • Existeix la voluntat de fer de l'entorn metropolità una ciutat intel·ligent, on la utilització de les noves tecnologies garanteixi més serveis i més bons als ciutadans, en un entorn sostenible mediambientalment, socialment i econòmicament.
 • L'actuació de l'AMB en l'àmbit mediambiental s'observa en la preservació d'espais naturals com la serra de Collserola, així com en les actuacions de recuperació i regeneració dels rius Besòs i Llobregat.
 • L'AMB gestiona els 30 km de platges metropolitanes, de Castelldefels a Montgat, i desenvolupa el manteniment integral de la xarxa de 51 parcs metropolitans.
 • Les rondes de Barcelona són un element bàsic de la xarxa viària bàsica metropolitana i passen a ser gestionades per la nova administració.
 • L'AMB desenvolupa projectes de col·laboració internacional i facilita assistència tècnica a d'altres ciutats del Mediterrani mitjançant el projecte Medcities.
 • Elabora i aprova el Pla Metropolità de Mobilitat Urbana
 • La nova AMB passa a tenir competències en el transport de viatgers en superfície dels 36 municipis metropolitans.
 • Els serveis gestionats per l'AMB cobreixen el 70 % de la mobilitat metropolitana que es produeix en mitjans de transport col·lectius.
 • La de Barcelona és reconeguda com l'aglomeració metropolitana més dinàmica de la zona euromediterrània. Aposta per mobilitzar les capacitats i coneixements per incrementar la nostra presència internacional, per potenciar l'activitat econòmica i per atreure persones i activitats innovadores.
 • L'AMB adquireix competències en l'àmbit del desenvolupament econòmic i social per tal de fomentar l'activitat econòmica i la planificació estratègica i promoure l'ocupació i la creació d'empreses.

Aquestes noves competències i objectius se sumen i augmenten els de cohesió i equilibri territorial, habitatge, transport i mobilitat, cicle de l'aigua, residus i medi ambient, que les entitats metropolitanes ja desplegaven des que es van constituir l'any 1987.

Municipis metropolitans