Condicions d'ús

Les condicions d'ús genèriques d'aquest portal de dades obertes estan protegides per la normativa legal vigent: Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell. Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.


En funció de la font de les dades s'apliquen diferents condicions d'ús: d'una banda, el contingut i la informació posada a disposició a través del web de dades obertes de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que estiguin subjectes a drets de propietat intel·lectual i que la titularitat correspongui a l'AMB, estarà subjecta a la llicència Creative Commons que s'indiqui en cada dataset. De l'altra, hi ha continguts de dades obertes de transports Metropolitans de Barcelona (TMB) que estaran subjectes a les condicions generals de contractació en línia que regulen la concessió d'una llicència no exclusiva per a la reutilització de continguts de bases de dades de TMB.
Dades AMB
Segons el tipus de dades facilitades per baixar, l'usuari s'acollirà en cada cas a l'autorització, llicència o condició clarament establerta per a cada conjunt de dades:
En tot cas l'usuari i/o empresa assumeix en la descàrrega i posterior utilització de les dades certes obligacions visibles a través d'un avís legal que ha de contenir els punts bàsics de compliment, que són:
 • Que el contingut de la informació no sigui alterat.
 • Que no es desnaturalitzi el sentit de la informació.
 • Que se'n citi la font i que compleixi amb els requisits establerts en la llicència d'ús de les dades.
 • Que s'esmenti la data de l'última actualització.
Pel que fa als drets de propietat industrial que puguin correspondre, són propietat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona o dels seus legítims propietaris, i queden reservats tots els drets.

La utilització de la informació posada a disposició en aquesta web que vulneri el que estableix el l'avís legal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, donarà lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguin a aquesta Administració i, si escau, a les responsabilitats que d'aquest exercici es derivin.
 • Destinataris del servei de sol·licitud en línia d'una llicència no exclusiva per a la reutilització de continguts
  D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en el fitxer automatitzat AMB_dades, la finalitat del qual és garantir la traçabilitat de totes les gestions que els ciutadans realitzen amb l'Administració de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a través del web de l'AMB.

  L'òrgan responsable del fitxer és la Gerència de l'Àrea Metropolitana, i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de manera presencial és al carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona, tot i que també pot utilitzar el formulari de Suggeriments i queixes.

  Tanmateix, l'acceptació d'aquestes condicions, suposa el consentiment al tractament de les vostres dades personals per a la prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l'esmentat fitxer automatitzat AMB_dades.

  Vegeu l'avís legal del web de l'AMB
 • Datasets d'AMB Informació i Serveis en format SOAP
  Per obtenir les dades dels serveis en format SOAP, dels datasets proveïts per AMB Informació i Serveis SA (anteriorment Cetramsa), cal emplenar un formulari previ de sol·licitud de dades obertes, al qual s'accedeix des del mateix dataset.
Dades TMB
Condicions generals de contractació en línia que regulen la concessió d'una llicència no exclusiva per a la reutilització de continguts de bases de dades de TMB.
 • Informació prèvia
  Aquestes condicions generals de contractació, juntament amb les condicions particulars que, si escau, es puguin establir, regulen les relacions entre, d'una banda, TRANSPORTS DE BARCELONA, SA, i FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, SA (d'ara endavant, TB i METRO, respectivament, o TMB, quan siguin designades conjuntament), i, de l'altra, el CLIENT, és a dir, la persona física o jurídica, segons escaigui, que obté una llicència no exclusiva per reutilitzar continguts de les bases de dades que TMB utilitza per a la gestió del servei de transport públic de viatgers que presta a la ciutat de Barcelona i en alguns municipis limítrofs de la seva àrea metropolitana.

  La mera sol·licitud d'una llicència no implica que es concedeixi. Per obtenir la llicència s'ha de rebre un correu electrònic de TMB en què s'indiqui expressament que s'ha acceptat la sol·licitud.

  L'obtenció online d'una llicència no exclusiva per reutilitzar determinats continguts de les bases de dades de TMB comporta l'acceptació d'aquestes condicions generals de concessió.

  Les sol·licituds s'han de fer a través del formulari existent a aquest efecte al web www.tmb.cat i poden formalitzar-se en català, castellà i anglès.

  Si el CLIENT està d'acord amb aquestes condicions generals de contractació, ha de marcar la casella que apareix al costat del text "He llegit i accepto les condicions generals". En cas contrari, no podrà enviar el formulari de sol·licitud.

  Les dades identificatives dels responsables de la pàgina d'obtenció online de concessió de llicència no exclusiva de reutilització de continguts de bases de dades utilitzades per gestionar el servei de transport públic de viatgers que presta TMB a la ciutat de Barcelona i en alguns municipis limítrofs de la seva àrea metropolitana són:

  TRANSPORTS DE BARCELONA, SA
  NIF: A-08016081
  Domicili social: carrer 60, núm. 21-23, sector A de la Zona Franca 08040 Barcelona
  www.tmb.cat
  Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el volum 226, fulla núm. 16610, foli 145.

  FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, SA
  NIF: A-08005795
  Domicili social: carrer 60, núm. 21-23, sector A de la Zona Franca 08040 Barcelona
  www.tmb.cat
  Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el volum 146, fulla núm. 14201, foli 167.

  D'ara endavant, TB i METRO, respectivament, i TMB, quan siguin designades conjuntament.
 • Destinataris del servei de sol·licitud online d'una llicència no exclusiva per a la reutilització de continguts
  Els destinataris del servei són persones físiques o jurídiques (CLIENT) que desenvolupen aplicacions informàtiques per informar sobre el servei de transport públic que presta TMB o ofereixen serveis i/o productes que es nodreixen dels continguts de les bases de dades de TMB.

  Les persones físiques poden actuar en nom i interès propis, o bé en nom i representació d'una entitat mercantil, associació, fundació, etc. En qualsevol cas, la persona física manifesta ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica necessària per contractar i vincular-se a aquestes condicions generals i, en cas que actuï en nom i representació d'una entitat de qualsevol classe, també declara estar degudament legitimada per representar i contractar en el nom de l'entitat per la qual actua.

  El CLIENT accepta, de forma expressa i sense excepcions, que accedeix i utilitza sota la seva única i exclusiva responsabilitat la pàgina de sol·licitud online d'una llicència no exclusiva per a la reutilització de continguts.

  TMB es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i la configuració de la pàgina d'obtenció online de llicència de reutilització de continguts, així com de suspendre-hi l'accés, de forma temporal o definitiva.
 • Operativa
  Un cop s'hagin emplenat degudament tots els camps del formulari existent al lloc web www.tmb.cat i s'hagi marcat la casella que apareix al costat del text "He llegit i accepto les condicions generals", el CLIENT haurà de prémer el botó "Enviar".

  L'enviament de la sol·licitud no comporta la concessió de cap llicència; perquè això es produeixi, cal que TMB ho autoritzi mitjançant l'enviament al CLIENT d'un correu electrònic d'acceptació de la seva sol·licitud.
 • Àmbit de la llicència
  La llicència té caràcter no exclusiu i permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública, així com la creació i l'explotació d'obres derivades de determinats continguts de les bases de dades de les quals és titular TMB.

  Els continguts objecte de la llicència inclouen les dades estàtiques del servei de transport públic que presta TMB en format GTFS i les dades en temps real subministrades mitjançant serveis web SOAP que siguin sol·licitades pel CLIENT.

  La llicència es concedeix per a tots els països del món i per a un període de temps d'un any, a comptar de l'endemà que es rebi per part del CLIENT el correu electrònic de TMB amb l'acceptació de la sol·licitud.

  La llicència es concedeix a títol gratuït. No obstant això, TMB es reserva el dret de destinar determinats continguts de les seves bases de dades a llicències de reutilització subjectes a condicions específiques diferents d'aquestes generals, incloent-hi la possibilitat de sotmetre la llicència al pagament de contraprestacions econòmiques o d'una altra classe.

  El CLIENT s'obliga a:
  • Citar la font dels continguts i la data de la darrera actualització a l'aplicació, producte i/o servei que se'n nodreixi.
  • No alterar ni desnaturalitzar els continguts.
  • Reutilitzar els continguts únicament i exclusivament per a l'aplicació i/o servei indicat en la sol·licitud.
  • Remetre a TMB, a petició seva, les dades estadístiques relatives a l'ús de l'aplicació, producte i/o servei creat amb els continguts en format de fulla Excel.
 • Garantia i exoneració de responsabilitat
  TMB és el titular legítim de les bases de dades que operen amb els continguts objecte de la llicència.

  TMB ofereix els continguts tal com consten en les seves bases de dades. Malgrat els recursos implementats i tots els esforços realitzats, TMB no pot garantir la integritat, l'actualització, la precisió o l'accés continuat als continguts.

  TMB es reserva el dret a poder, en qualsevol moment, afegir, eliminar o modificar els continguts i/o aquestes condicions generals. Aquests canvis seran comunicats a través de la secció TMB Open Data del portal web www.tmb.cat i produiran efectes des del dia que es publiquin, excepte que s'estableixi el contrari.

  TMB no es fa responsable dels danys o dels perjudicis derivats, directament o indirectament, de la reutilització dels continguts.
 • Responsabilitat del CLIENT
  El CLIENT s'obliga a reutilitzar els continguts objecte de llicència en els termes que estableixen aquestes condicions generals, les quals hauran de complementar-se i d'interpretar-se de conformitat amb el que estableix el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel•lectual, o la normativa que el substituirà.

  L'incompliment per part del CLIENT de qualsevol de les obligacions derivades de la concessió de la llicència donarà lloc a la resolució unilateral i immediata de la relació contractual existent entre les parts, i la llicència quedarà sense efecte.

  El CLIENT serà responsable dels danys i/o perjudicis de qualsevol tipus i per qualsevol motiu causats a TMB o a tercers derivats, directament o indirectament, de la reutilització dels continguts i, consegüentment, accepta indemnitzar-los, amb total indemnitat per a TMB, amb l'import de la reclamació, la sanció, els tributs, etc., incloent-hi els interessos, els recàrrecs, els costos judicials, els honoraris d'advocat i de procurador, així com qualsevol altre cost. Tot plegat, sens perjudici de les accions legals que TMB pogués exercitar contra el CLIENT.
 • Fiscalitat
  El CLIENT s'obliga a fer-se càrrec dels tributs de qualsevol tipus que, si s'escau, poguessin derivar-se de la concessió de la llicència de reutilització de continguts.
 • Llei aplicable i jurisdicció
  Aquestes condicions generals es regiran per la llei espanyola, especialment pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel•lectual, o la normativa que el substituirà.
 • Protecció de dades de caràcter personal
  Les dades dels clients es tractaran d'acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i de conformitat amb l'art. 5 del text normatiu esmentat, s'informa que les dades dels clients s'incorporaran en fitxers pertanyents a Transports de Barcelona, SA (autobusos) i/o de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA (metro), segons correspongui, per tal de gestionar la relació contractual, així com els drets i obligacions que se'n derivin.

  Els clients poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per fer-ho, s'ha d'adreçar a TMB mitjançant un correu electrònic a atencioclient@tmb.cat , o bé per correu postal a: carrer Número 60, núm. 21-23, sector A, Polígon Industrial de la Zona Franca, 08040 Barcelona, en què ha d'indicar com a referència: "Exercici drets LOPD".
Acord del Consell Metropolità
En el marc de les recomanacions, criteris i normatives que esdevenen de la Directiva 2013/37/UE del Parlament Europeu i el Consell de 26 de juny de 2013, per la que es modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilització de la informació del sector públic; la Llei 19/2013, del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; la Llei 37/2007 de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic; i el Real Decret 919/2014, de 31 d'octubre, per al que s'aprova l'Estatut del Consell de Transparència i Bon Govern.

Atès que el Pla d'Actuació Metropolità 2011-2015, aprovat pel Consell Metropolità el 6 de març de 2012, en la seva introducció defineix, com a vector conductor de totes les actuacions programades, "administrar els recursos públics i gestionar els serveis amb transparència, oferint accés a la informació i les dades".

Atès allò que estableixen els articles 73 i següents del Títol IV del Reglament Orgànic Metropolità, document que és font normativa reglamentaria bàsica de l'AMB i formula els principis de transparència de les activitats de la Institució i regula l'accés a la seva informació pública.

En conseqüència, es proposa al Consell Metropolità ACORDAR:

Primer. Materialitzar el compromís de la Institució amb posar a disposició de la ciutadania la informació pública de la seva titularitat, mitjançant la creació del Portal de Dades Obertes de l'AMB, emprant en això les tècniques i solucions d'obertura de dades d'acord amb el que disposa la legislació sobre reutilització de la informació del sector públic i la seva normativa de desenvolupament.

Segon.  Procedir en la consecució dels següents objectius operatius del projecte d'obertura de dades públiques de l'AMB:
 1. Contribuir a la millora dels sistemes d'Informació de l'AMB.
 2. Augmentar la transparència informativa.
 3. Promoure la interoperabilitat de dades entre el sector públic.
 4. Fomentar la innovació i crear valor públic mitjançant la reutilització de la informació pública per part de la ciutadania i les empreses.
 5. Identificació dels fitxers, amb la informació pública de l'AMB i del seu sector públic, susceptibles de formar part del Sistema Informàtic de dades obertes de l'AMB.
 6. Elaborar d'un pla de desplegament progressiu de les dades obertes de l'AMB, identificant les fonts d'informació i prioritzant aquelles que aportin millor valor públic.
 7. Desenvolupar i mantenir el Portal de Dades Obertes de l'AMB.
 8. Desenvolupar un sistema de metadades robust, consistent, real i actualitzat per a una comprensió i ús més fàcil de les dades obertes.
 9. Construir els mecanismes necessaris per a coordinar homogèniament l'adscripció de les dades al projecte d'obertura de dades de l'AMB.
 10. Alliberar les dades mitjançant llicències obertes o altres instruments pertinents, respectant els drets de propietat intel·lectual.
 11. Establir les aliances de col·laboració amb entitats, organitzacions i altres Administracions per a fomentar la reutilització de les dades obertes.
Tercer. Impulsar l'assoliment dels següents objectius d'extensió i col·laboració que necessita la gestió eficient del Portal de Dades Obertes de l'AMB, involucrant en això la participació de les àrees, serveis i departaments propis de gestió, incloent els organismes i empreses pròpies i les participades per l'Administració metropolitana, en l'àmbit competencial respectiu i en base a les següent funcions:
 1. Comunicar a la Gerència de l'AMB, com a òrgan de coordinació del projecte d'obertura de dades públiques de l'AMB, les dades susceptibles de ser obertes, així com  les activitats realitzades en l'àmbit de la seva reutilització.
 2. Escoltar les organitzacions de la societat civil, la ciutadania i les empreses per identificar la informació sobre les dades que necessiten siguin alliberades.
 3. Escoltar els comentaris dels usuaris i dels desenvolupadors de les aplicacions de les dades obertes, per millorar-ne l'abast, la qualitat i l'accessibilitat.
 4. Elaborar plans operatius que detallin la informació i serveis disponibles d'oferir en el Portal de Dades Obertes de l'AMB.
 5. Preveure i prendre les mesures oportunes, des de l'inici de la concepció dels sistemes d'informació propis del seu àmbit competencial, perquè els formats i la disposició de les dades facilitin la seva posterior extracció, tractament, obertura i interoperabilitat.
 6. Responsabilitzar-se de l'actualització, amb la freqüència més d'acord amb la naturalesa de la informació i amb les mínimes restriccions legals possibles, emprant llicències obertes irrevocables, de les dades de la seva competència i que siguin susceptibles de ser adscrites al Sistema de dades obertes de l'AMB.