Tarifació social

L'AMB té establerts diversos sistemes de bonificacions tarifàries, tant en el cicle de l'aigua com en el transport públic. En el cas de l'aigua la tarifa té una doble funció: social i ecològica. En el cas del transport públic, s'ofereixen diferents targetes que faciliten l'ús del transport públic a alguns col·lectius.

Bonificació en el rebut de l'aigua

L'AMB incorpora criteris de tarifació social en el rebut de l'aigua, que tenen en compte la capacitat econòmica de les persones, així com criteris de progressivitat ecològica en el sistema tarifari de les companyies subministradores d'aigua: es tracta de la tarifació social i ecològica que l'AMB promou a l'àrea metropolitana.

Més informació sobre la bonificació

Transports públics

L'objectiu dels títols de tarifació social és facilitar a les persones grans o amb discapacitat, amb recursos econòmics escassos, l'accés als serveis de transport públic metropolità, com a estímul per a la participació i la vida ciutadana.

Més informació sobre títols de tarifació social

Tribut metropolità

El tribut metropolità és l'únic impost directe de l'AMB i consisteix en un recàrrec sobre el rebut de l'IBI per finançar la prestació dels serveis metropolitans. Es preveuen com a tarifació social bonificacions per a famílies nombroses i l'exempció de residències de petita dimensió.

Més informació sobre el tribut metropolità