Convenis de col·laboració

AGT3201 - Relació dels convenis de col·laboració vigents entre l'ens locals i qualsevol persona pública o privada. Han de constar les dades identificatives (data, parts signants, objecte, drets i obligacions que se'n derivin i període de vigència) i un enllaç al text del conveni subscrit, prèvia anonimització de les dades personals diferents de la identificació dels noms i cognoms i un enllaç a la publicació oficial al DOGC, si s'escau.

 • Availability:
  Elevada
 • Publication:
  Convenis de col·laboració signats per part de l'AMB
 • Remarks:
  Existeix un apartat de "convenis de col·laboració", en la secció sobre l'"administració metropolitana", que informa que tots els continguts en matèria de convenis es poden consultar al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, amb l'enllaç corresponent. Tot i que en aquest registre es poden consultar més de 800 convenis que l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha signat, des de l'any 2015, amb diferents entitats col·laboradores, sembla que aquest registre no està completament actualitzat ja que per a l'any 2022 només s'han localitzat un total de 19 convenis, mentre que al gestor d'expedients en consten més de 112.
 • Format:
  HTML, XLS
 • Reutilisation:
  Total
 • Exernal sources:
  Registre de convenis de col·laboració i cooperació
 • Service in charge:
  Secretaria General
 • Updating:
  Contínua (quan es produeixen canvis)
 • Date of this fact sheet:
  19.12.22