Els nostres principis

L'Agència de Transparència fonamenta la seva actuació en un conjunt de principis i valors que defineixen el bon govern i que parteixen del foment del compromís personal, en primer terme, i es reflecteixen en el treball en equip corporatiu:

Imatge d'una piràmide segmentada en colors

Legalitat: Compromís d'interès, coneixement i promoció de la diligència en el compliment de la normativa.

Responsabilitat: Assumpció de les obligacions i reptes de l'aplicació de la transparència i el bon govern, foment de professionalitat i de la qualitat dels serveis.

Integritat: Les actuacions individuals i dels serveis es basaran en els valors de la independència, l'honestedat, la lleialtat, el respecte i la fermesa en les actuacions.

Rendició de comptes: Compromís de lliurar informació sobre la gestió pública  i sotmetre-la a l'avaluació de la ciutadania.

Dret a la informació: Reconeixement de la legitimitat que ostenta el ciutadà de conèixer el funcionament i l'activitat de les administracions públiques.

Objectivitat: Actuar amb imparcialitat i motivació de les decisions, sense consideracions personals, subjectives o d'oportunitat.

Ètica pública: Servei a l‘interès públic i al bé comú, aplicant valors i principis que han de servir de guia a l'actuació de l'administració.

Equitat de gènere: Distribució justa de drets, beneficis, obligacions, oportunitats i recursos entre dones i homes, orientada a la igualtat, sobre la base del reconeixement i el respecte de les diferències.