Diagnòstic Programa Demèter 2022

Desembre 2022

L'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona és responsable de coordinar les accions i iniciatives orientades a impulsar la transparència, facilitar el dret d'accés a la informació i promoure el bon govern. La igualtat de gènere i l'objectiu d'assolir un equilibri del 50% entre homes i dones en les empreses, les administracions públiques i la societat civil constitueix un dels objectius de la governança mundial, tal i com recull l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. En aquest sentit, és clau que totes les polítiques públiques de tots els nivells de govern incorporin transversalment la perspectiva de gènere.

La igualtat efectiva entre homes i dones constitueix un repte, i també una oportunitat, per molts àmbits de l'economia, la política i la societat.

L'Agència de Transparència ha assumit la promoció de la igualtat de gènere a l'AMB com un dels eixos d'actuació prioritaris en el marc de la innovació en el bon govern, és així que l'any 2018 va impulsar el Programa Demèter, com a instrument per incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques de transparència i en els projectes d'innovació en el bon govern per contribuir a assolir l'equilibri i la coresponsabilitat entre dones i homes.

Cinc anys després, hem volgut fer un estat de la qüestió de la implantació del programa en els ajuntaments metropolitans adherits així com les entitats vinculades i empreses prestadores de servei.

1. Ajuntaments, entitats vinculades i empreses prestadores de serveis públics adherits al programa i que han contestat el qüestionari

A data 30 de desembre del 2022, dels trenta sis ajuntaments que formen part de l'AMB, vint i quatre s'han adherit formalment al Programa Demèter, assolint un compromís de 7 punts. Actualment s'ha fet una avaluació del grau de compliment dels objectius subscrits, de caràcter quantitatiu a partir de l'auto-avaluació. D'aquests vint-i-quatre ajuntaments, vint varen contestar l'enquesta feta el passat estiu.

Aquest son Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Barcelona, Begues, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, El Papiol, Esplugues de Llobregat, Gavà, La Palma de Cervelló, Montgat, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Cervelló, Tiana, Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Destaquem l'adhesió durant l'any 2021 per part de Sant Adrià del Besòs. Ha quedat pendents de resposta: Badalona, Cervelló, Santa Coloma de Gramenet i Torrelles de Llobregat

Les entitats vinculades a l'AMB que han contestat el qüestionari han estat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, i l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) i l'empresa prestadora de serveis públics metropolitans Soler i Sauret. Ha quedat pendent de resposta l'Institut metropolità del Taxi (IMET)

2. Diagnosi de l'avaluació

Els àmbits de la diagnosi

La diagnosi respon als objectius establerts en el programa Demèter descrits a continuació:

  1. Incorporar la dimensió de gènere en totes les dades, fomentant la transparència en la visualització i l'accés a les dades, reforçant els principis de legalitat, equitat i promoció de la igualtat.
  2. Fomentar el diagnòstic dels factors que estan sent un obstacle en la igualtat en l'accés de les dones als càrrecs directius, aplicant la metodologia del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (Guia pràctica de diagnosi d'igualtat de dones i homes a empreses i organitzacions)
  3. Publicar i difondre els resultats del diagnòstic sobre la igualtat entre dones i homes.
  4. Elaborar instruments i impulsar la formació per la promoció continuada de la igualtat d'oportunitats.
  5. Establir mesures efectives de protecció davant l'assetjament sexual i per raó de sexe.
  6. Impulsar condicions especials d'execució en la contractació pública relatives a la promoció de la igualtat efectiva i de preferència en l'adjudicació de contractes en determinades circumstàncies per a les empreses licitadores que disposin de mesures en aquest sentit.
  7. Avaluar l'impacte en la igualtat de gènere en l'àmbit metropolità.

La puntuació màxima establerta s'aplica al 5. El resultat a nivell global ha estat satisfactori, observant que cap de les entitats participants està per sota de l'aprovat.

Gràfic 1: Resultats de les mitjanes valorades pels tècnics responsables de cada ajuntament i o entitat.

A més a més dels objectius del propi programa, hem inclòs indicadors quantitatius com la població, número de treballadors en el consistori i el PIB/hab. de cada municipi.

Podríem dir que dins l'AMB hi trobem municipis de 3 mides diferents.

Classifiquem ajuntaments petits, mitjans i grans, excloent Barcelona.

  • Petits <10.000 habitants
  • Mitjans de 12.000 fins a 40.000 habitants
  • Grans de 40.000 fins a 90.000 habitants

Gràfic 2 : Municipis adherits al programa Demèter que han contestat el qüestionari amb el valor resultant de l'autoavaluació sobre el grau d'assoliment dels objectius del programa Demèter i el número d'habitants del municipi.

El número de treballadors municipals, no és determinant alhora d'acomplir els objectius Demèter. Tot i que pels ajuntaments més petits, aquesta naturalesa, penalitza els resultats, a nivell global.

Gràfic 3: Destacar per exemple l'ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb 337 treballadors obté la màxima puntuació en l'acompliment dels objectius plantejats pel programa Demèter.

Altra variable que observem és la relació entre el PIB de cada municipi. El grau d'acompliment de la Llei d'igualtat efectiva de dones i homes, tampoc està relacionat amb el seu PIB.

Gràfic 4: Mostra dels municipis agrupats pel resultat del grau d'acompliment, amb el seu PIB corresponent. Les barres agrupen el grau d'acompliment dels objectius Demèter i la seva llargària indica el PIB corresponent. Font: https://www.amb.cat/web/area-metropolitana/dades-estadistiques/economia/produccio-i-renda

Gràfic 5: Relació ordenada pel grau d'acompliment del Programa Demèter, de 5 a 2,43 com  a l'autoavaluació que han fet les entitats participants.

El Pla d'Igualtat, és el marc normatiu amb el que el 100% dels municipis adherits, s'acull en el procés d'implantació de la equitat de gènere. Molts d'ells estan en fase de revisió, essent ja el segon o tercer Pla d'Igualtat. El programa Demèter, ha recollit els sis principals punts de la llei 17/2015 de 21 de juliol. d'igualtat efectiva de dones i homes.

Gràfic 6: Informació desagregada dels diferents municipis participants amb grau d'acompliment i número d'habitants.

3. Resultats

Objectiu 1

Incorporar la dimensió de gènere en totes les dades, fomentant la transparència en la visualització i l'accés a les dades, reforçant els principis de legalitat, equitat i promoció de la igualtat.

Gràfic 7: Incorporar la dimensió de gènere en totes les dades

La resposta és força positiva en aquest punt. La majoria d'entitats ja tenen integrat el criteri de segregació de la informació per gènere, així com la implementació de llenguatge inclusiu en el relat institucional, tant polític com tècnic.

Les referències al Portal de Transparència i al Pla d'Igualtat són força recurrents.

Altra eina emprada és la incorporació de la identificació del gènere en els formularis municipals mitjançant la web de l'ajuntament.

Objectiu 2

Fomentar el diagnòstic dels factors que estan sent un obstacle en la igualtat en l'accés de les dones als càrrecs directius, aplicant la metodologia del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (Guia pràctica de diagnosi d'igualtat de dones i homes a empreses i organitzacions).

Gràfic 8: Accions de foment de la paritat homes/dones, especialment en càrrecs directius

Un dels elements més pràctics alhora de fomentar la paritat entre homes i dones, és l'aplicació d'indicadors basats en la valoració de resultats enfront a les hores de permanència, de les persones treballadores a l'ajuntament, especialment en càrrecs directius. Incloure flexibilitat horària, implantar un sistema de gestió que permeti portar un control i extreure tots els ratis necessaris per al seguiment de la presència d'homes i dones en els diferents nivells retributius, incorporar el principi de la paritat en els Tribunals de processos de selecció en totes les convocatòries de places de funcionariat i personal laboral, són alguns exemples posats en pràctica i que faciliten aquesta Diagnosi.

Objectiu 3

Publicar i difondre els resultats del diagnòstic sobre la igualtat entre dones i homes.

Gràfic 9: Publicació i difusió dels resultats en la diagnosi d'igualtat entre homes i dones

La publicació dels resultats, s'interpreta de manera desigual. Algunes entitats, interpreten aquestes dades per a publicar-ho als mitjans de comunicació locals així com a les XXSS i d'altres ho limiten a la comunicació interna de la organització.

Objectiu 4

Elaborar instruments i impulsar la formació per la promoció continuada de la igualtat d'oportunitats.

Gràfic 10: Les barres descriuen les accions desenvolupades per cada entitat.

La formació es consolida com un element important alhora d'impulsar i mantenir en el temps la sensibilització. El 19% dels enquestats considera que les seves accions de formació son complertes i, com a conseqüència, l'aplicació de polítiques d'igualtat tant en l'ús del llenguatge, com en l'elaboració i redacció de projectes, de formacions específiques adreçades a col·lectius determinats del propi ajuntament o per exemple del teixit comercial i empresarial del municipi ó organització. El 24% exposa el seu compromís fet, amb actuacions dutes a terme. La resta ho té previst durant l'any 2023 i només un ajuntament destaca la manca de capacitat per a tirar-ho endavant. El suport d'altres institucions com la Diputació i el Consell Comarcal són destacables en aquest procés.

Objectiu 5

Establir mesures efectives de protecció davant l'assetjament sexual i per raó de sexe.

Gràfic 11: La majoria d'entitats disposen ja d'un protocol de protecció i d'actuació en cas d'assetjament sexual i per raó de gènere. Alguns d'ells estant pendents de revisió.

Objectiu 6

Impulsar condicions especials d'execució en la contractació pública relatives a la promoció de la igualtat efectiva i de preferència en l'adjudicació de contractes en determinades circumstàncies per a les empreses licitadores que disposin de mesures en aquest sentit.

Gràfic 12: Els resultats demostren que cal fer més acompanyament en aquest àmbit ja que sis ajuntaments han confirmat que no fan cap actuació al respecte. Inclús es descriu una formació rebuda per un Interventor de l'estat on va comentar que al ésser aquest un concepte tant eteri, la millor actuació era prescindir-ne.