L'Agència

L'Agència

L'Agència de Transparència és l'òrgan de l'AMB creat el juliol de 2015 responsable de dissenyar, promoure, implementar i avaluar les polítiques de transparència, govern obert i integritat pública a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i d'integrar els principis del bon govern, ètica pública i retiment de comptes en el funcionament ordinari del govern i de l'administració metropolitana i de les seves entitats vinculades.