Organització

L'Agència de Transparència està formada per un equip permanent, integrat per la Direcció i l'equip tècnic i administratiu. Aquest equip de treball coordina el desplegament de les obligacions en matèria de transparència, bon govern i integritat pública que estableix la legislació, mitjançant la col·laboració amb les diferents àrees de govern de l'AMB, serveis, entitats vinculades i empreses prestadores de serveis.

Per facilitar aquesta missió, totes les unitats de l'administració metropolitana i les entitats del sector públic han designat una persona referent, denominada "Enllaç de transparència", per a vehicular als seus respectius àmbits la implementació de les polítiques de govern obert. Aquesta xarxa de col·laboradors està integrada per una trentena de persones que reben una formació especialitzada i són el canal permanent per atendre els requeriments de l'Agència de Transparència que afectin els respectius àmbits competencials i per impulsar el compliment de la normativa de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Organigrama de l'Agència de Transparència, d'acord amb l'estructura organitzativa aprovada pel Consell Metropolità el 21 de desembre de 2022, incloent les funcions que desenvolupen i els programes que gestionen les diverses unitats administratives.

Organigrama de l'Agència de Transparència