Conèixer l'Agència de Transparència

Un òrgan de garantia per al bon govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

L'Agència de Transparència va ser creada el juliol del 2015 pel Govern metropolità, presidit per Ada Colau, amb l'objectiu d'implantar una administració basada en la transparència, la participació, la informació i la rendició de comptes a la ciutadania, per tal de fomentar la reflexió crítica sobre les polítiques públiques i provocar canvis en els processos de planificació i intervenció.

Missió

L'Agència de Transparència té la missió principal d'integrar la transparència i el bon govern en el funcionament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb l'objectiu de consolidar el model de govern obert i assolir els estàndards de publicitat de la informació, qualitat de la gestió i ètica pública.

Funcions principals

Promoure, coordinar i avaluar la implementació de la legislació sobre transparència, dret d'accés a la informació pública i bon govern a l'AMB, a les entitats vinculades i a les entitats que presten serveis públics o que perceben fons públics de l'Administració metropolitana, i avançar cap a un model innovador, democràtic, obert i inclusiu de governança metropolitana que generi sinergies entre els actors públics i privats que hi intervenen.

 • Legalitat. Diligència en el compliment de la normativa i el respecte als drets fonamentals.
 • Responsabilitat. Assumpció de les obligacions i els reptes.
 • Integritat. Honestedat, independència i lleialtat en les actuacions.
 • Objectivitat. Imparcialitat i motivació de les decisions.
 • Ètica pública. Servei orientat a l'interès general i al bé comú.
 • Rendició de comptes. Publicitat de la gestió pública i avaluació per part de la ciutadania.
 • Dret a la informació. Conèixer l'actuació de l'Administració pública.
 • Equitat de gènere. Distribució igualitària dels drets, oportunitats i recursos entre dones i homes, respectant les diferències.

Extracte de les funcions assignades a l'Agència de Transparència per Decret de Presidència de 14 de desembre de 2015 i dels objectius 2.1 i 2.2 del Pla d'actuació metropolità 2019-2023.

 • Elaborar protocols , recomanacions i informes sobre transparència, bon govern i prevenció de la corrupció.
 • Vetllar pel compliment del codi de conducta dels alts càrrecs que reforci l'ètica pública i previngui els conflictes d'interessos.
 • Coordinar la transmissió i el tractament de la informació perquè sigui publicada de manera actualitzada, comprensible, reutilitzable i que faciliti la rendició de comptes.
 • Garantir l'ús efectiu del dret d'accés a la informació pública.
 • Registrar i fer el seguiment de les relacions amb grups d'interès.
 • Incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques de transparència.
 • Introduir clàusules de transparència en els processos de contractació pública i en la gestió externa dels serveis públics.
 • Promoure bones pràctiques en la gestió dels serveis públics d'interès general o universal.
 • Instaurar un programa de suport a la transparència en els municipis metropolitans.
 • Promoure la formació permanent del personal en matèria de govern obert per sensibilitzar i oferir criteris i instruments que consolidin una nova cultura administrativa.

 

Documents relacionats

 

Més informació

 

 • Consell Assessor de Transparència Metropolitana. Òrgan de suport tecnicojurídic format per experts amb una trajectòria professional acreditada.
 • Portal de Transparència. Web interconnectat i interoperable on s'aboquen tots els continguts que han de ser objecte de publicitat activa.
 • Enllaços de transparència. Xarxa de persones de referència de les àrees de gestió de l'AMB, de les seves entitats vinculades i de les empreses prestadores de serveis públics.
 • Aula de transparència. Programa de formació per a directius i treballadors públics sobre transparència i bon govern.
 • Diàlegs de transparència. Seminaris focalitzats i marc de coordinació entre els actors implicats en la implementació de la transparència.
 • Seminaris Internacionals. Conferències anuals de debat i intercanvi d'idees i coneixements en l'àmbit del govern obert i la integritat pública, amb la participació de convidats procedents de diversos països.
 • Lux / Transparència Metropolitana. Revista periòdica i col·lecció de publicacions especialitzades sobre la transparència i el bon govern.
 • Procediment sobre el dret d'accés a la informació pública. Circular que regula els processos interns de gestió i resposta de les sol·licituds d'accés a la informació pública.
 • Programa de subvencions als municipis. Foment de les iniciatives locals de transparència i bon govern a través d'una línia de subvencions als ajuntaments metropolitans.
 • Programa Demèter. Transparència i promoció de la igualtat de gènere com a instrument per a la innovació en el bon govern.
 • Clàusules de transparència en la contractació. Instrucció per a la incorporació obligatòria de clàusules de transparència en els plecs de condicions dels contractes de l'AMB.
 • Codi ètic i registre de grups d'interès. Integritat en la conducta dels alts càrrecs i directius i prevenció dels conflictes d'interessos.
 • Monitorització de la informació, la publicitat activa i la transparència (MIPAT). Metodologia d'autodiagnosi del compliment de les obligacions de publicitat activa.
 • Programa Lorenzetti. Intercanvi d'experiències i bones pràctiques en el desplegament de les polítiques de transparència, integritat pública, prevenció de la corrupció i bon govern (Montreal, Bogotà, París i Barcelona).
 • Subvencions a la recerca en transparència. Programa d'ajudes pel foment de la recerca acadèmica en l'àmbit de la transparència i el bon govern.
 • Programa SEREC. Seguiment dels requeriments de compliment de les obligacions de transparència de les entitats perceptores de subvencions.
 • Bústia ètica i de bon govern. Canal segur i confidencial de comunicació per enfortir la integritat metropolitana i alertar de possibles males pràctiques.
 • Aplicació SERGI. Instrument de registre, seguiment i publicació de les relacions dels càrrecs de l'AMB amb grups d'interès.
Una nova dimensió en la relació públic privada

L'Agència de Transparència és responsable del compliment de les obligacions de transparència i bon govern de les diverses unitats de gestió de l'Administració metropolitana i col·labora amb les entitats vinculades i les empreses prestadores de serveis públics en el compliment de les seves obligacions de transparència i en el foment de noves formes de cooperació publicoprivada.