Gestió i planificació

Pla d'Actuació Metropolità 2019-2023

El Pla d'Actuació Metropolità (PAM) 2019-2023, aprovat pel Consell Metropolità el 23 de febrer de 2021, compta amb la línia d'intervenció 2 que aborda la consolidació a l'AMB de la cultura del bon govern i aprofundiment del model de govern obert . Aquest compromís es concreta en 2 objectius estratègics i 20 actuacions.


Programa d'Actuació 2019-2023 de l'Agència de Transparència

Per al desplegament del PAM 2019-2023, d'acord amb l'article 15.2 de la Llei 31/2010, del 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Agència de Transparència compta amb un Programa d'Actuació 2019-2023 com a instrument de planificació per al desplegament de les polítiques metropolitanes de transparència i bon govern, del qual es va donar compte al Consell Metropolità del 27 d'abril de 2021.

El Programa d'Actuació 2019-2023 de l'Agència de Transparència s'estructura al voltant de set eixos que emmarquen els diversos àmbits d'actuació prioritaris:

 • Consolidació de l'Agència de Transparència com a òrgan de garantia
 • Millora organitzativa de l'AMB
 • Foment de la integritat publicoprivada i de la cooperació institucional
 • Govern obert metropolità i retiment de comptes efectiu
 • Dret de la ciutadania d'accés a la informació pública
 • Responsabilitat, integritat pública i bon govern
 • Formació, sensibilització i recerca

Aquests eixos d'actuació es concreten a través de 21 objectius i 76 accions concretes, d'entre les quals destaquen iniciatives com l'aprovació d'una ordenança metropolitana de transparència, el foment de la transparència en els ajuntaments metropolitans, l'impuls de la recerca acadèmica en aquest àmbit, la millora de l'efectivitat en la tramitació de les sol·licituds d'accés a la informació, la renovació del Portal de Transparència de l'AMB, el desplegament del Codi Ètic i de Conducta, el seguiment de l'activitat dels grups d'interès, la implantació d'una bústia ètica o el reforç de la formació permanent en matèria de transparència, integritat pública i bon govern, entre moltes altres.

 • PAM 2019-2023

  Objectius i actuacions del PAM 2019-2023 corresponents a l'Agència de Transparència

  Objectiu 2.1 Reforçar el compliment de la normativa de transparència i govern obert mitjançant la col·laboració institucional i els intercanvis d'experiències i bones pràctiques

  Actuacions

  2.1.1. Aprovar una ordenança metropolitana de transparència, integritat pública i bon govern que desplegui i aprofundeixi en l'aplicació de la normativa sobre transparència a l'administració metropolitana i a les entitats del sector públic, que incorpori l'objectiu 16 (pau, justícia i institucions sòlides) de l'Agenda 2030 de l'ONU, i que reguli les funcions de l'Agència de Transparència i les funcions dels enllaços de transparència.

  2.1.2. Aprofundir en l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques en el desplegament de les polítiques de transparència, integritat pública, prevenció de la corrupció i bon govern amb representants d'organismes homòlegs d'àmbit local i metropolità i reforçar la coordinació amb les institucions especialitzades en matèria de transparència, integritat i bon govern.

  2.1.3. Fomentar la transparència en els ajuntaments metropolitans mitjançant una convocatòria bianual de subvencions.

  2.1.4. Promoure la recerca acadèmica en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern i incentivar el coneixement científic en aquest àmbit a través d'una convocatòria anual d'ajuts.

  2.1.5. Millorar l'efectivitat de la tramitació de sol·licituds d'accés a la informació pública a l'administració i el sector públic metropolità revisant i actualitzant la circular per adaptar-la a les noves exigències reglamentàries.

  2.1.6. Renovar el Portal de Transparència per tal que doni accés i informació addicional sobre tots els continguts que han de ser objecte de publicitat activa de l'AMB i les entitats vinculades.

  2.1.7. Desplegar la metodologia d'autodiagnosi del compliment de les obligacions de publicitat activa per a l'AMB i les seves entitats vinculades (MIPAT).

  2.1.8. Vetllar pel bon govern i la transparència en la gestió i traçabilitat dels contractes d'emergència.

  2.1.9. Afavorir, en coordinació amb els serveis de comunicació, la rendició de comptes permanent a la població metropolitana pel que fa a les mesures que s'adopten en relació amb la COVID-19.

  2.1.10. Incorporar un espai específic al Portal de Transparència pel que fa a les mesures que s'adopten en relació amb la COVID?19.

  2.1.11. Reforçar la coordinació amb la xarxa d'entitats estatals i europees per a la coordinació i supervisió de la integritat pública.

  Objectiu 2.2. Promoure mesures de formació, sensibilització i control dels principis del bon govern i la integritat pública a l'administració metropolitana

  Actuacions

  2.2.1. Complir els compromisos recollits en el Codi ètic i de conducta en l'àmbit metropolità i proposar les mesures adients davant de possibles incompliments o conflictes d'interessos.

  2.2.2. Implementar l'aplicació SERGI de seguiment de les relacions amb els grups d'interès per analitzar, avaluar i difondre periòdicament les activitats d'influència dels grups d'interès en el sistema metropolità de governança i la seva aportació en l'empremta normativa.

  2.2.3. Implantar una bústia ètica metropolitana com a canal de comunicació segur i anònim per informar de les possibles irregularitats i males pràctiques que es puguin cometre a l'AMB.

  2.2.4. Promoure l'organització de formació permanent en matèria de transparència, integritat pública i bon govern adreçada al personal de l'AMB que garanteixi un coneixement sistemàtic i estructurat d'aquestes matèries.

  2.2.5. Publicar periòdicament la revista Lux Barcelona de transparència metropolitana com una eina de debat i divulgació entorn del bon govern, la transparència i la prevenció de la corrupció d'àmbit metropolità amb una visió global.

  2.2.6. Desplegar el Programa Demèter per a la transparència en la igualtat de gènere com a instrument per a la innovació en el bon govern metropolità, per acomplir els seus objectius, incorporar la dimensió de gènere en la recollida de dades i fomentar el diagnòstic dels factors que suposen un obstacle per a l'equitat de tracte i d'oportunitats.

  2.2.7. Fer el seguiment i promoure el compliment de les obligacions de transparència de les entitats privades que perceben subvencions o ajuts públics per part de l'administració metropolitana.

  2.2.8. Dissenyar un protocol marc de rendició de comptes de les empreses prestadores de serveis públics o de serveis d'interès general o universal davant l'administració metropolitana titular del servei que garanteixi el compliment de les clàusules de transparència i bon govern en la contractació pública.

  2.2.9. Adaptar el programa de formació Aula de Transparència i Diàlegs de Transparència a les necessitats sorgides de la crisi de la COVID-19.

 • Resum Programa d'Actuació

  Resum del Programa d'Actuació 2019-2023 de l'Agència de Transparència

  Eix 1. Consolidació de l'Agència de Transparència com a òrgan de garantia

  Objectiu 1.1. Consolidar l'Agència de Transparència com a òrgan de garantia, supervisió i aplicació de la legislació en matèria de transparència, accés a la informació pública, integritat pública i bon govern.

  • Ordenança Metropolitana de Transparència
  • Integrar l'Agència de Transparència en el ROM
  • Consolidar l'organigrama
  • Dotar adequadament l'equip
  • Reforçar la relació amb els enllaços de transparència
  • Coordinació amb els directius de l'AMB, entitats vinculades i prestadores de serveis

  Eix 2. Millora organitzativa de l'AMB

  Objectiu 2.1. Desenvolupar una administració metropolitana més àgil, eficaç i transparent.

  • Model de governança metropolitana professional
  • Transparència en la dotació de personal
  • Simplificació dels procediments i circuits interns
  • Avaluació de les cartes de serveis
  • Millora de la qualitat normativa
  • Clàusules socials i de transparència en la contractació
  • Privacitat i protecció de dades

  Objectiu 2.2. Avançar cap a l'equitat de gènere identificant i removent els obstacles que impedeixen una plena igualtat efectiva entre dones i homes en l'àmbit de l'administració metropolitana.

  • Desplegar el Programa Demèter de foment de la transparència en la igualtat de gènere
  • Potenciar el grup de treball Demèter amb ajuntaments, entitats i professionals
  • Col·laborar en la revisió i actualització del pla d'igualtat i del protocol d'assetjament sexual

  Objectiu 2.3. Promoure la implantació de sistemes de gestió de la qualitat i avaluació dels serveis i les polítiques públiques de l'AMB.

  • Col·laborar en la implantació a totes les àrees i serveis del sistema de gestió de la qualitat i el medi ambient (SIGQMA), pel que fa a la transparència.
  • Contribuir a definir objectius i indicadors de qualitat del serveis i les polítiques de l'AMB, en el marc del compliment del PAM

  Eix 3. Foment de la integritat publicoprivada i de la cooperació institucional

  Objectiu 3.1. Avançar cap a un model col·laboratiu i responsable de cooperació público-privada que garanteixi la prevalença de l'interès general i els drets de la ciutadania.

  • Transparència de la gestió indirecta dels serveis públics
  • Protocols de retiment de comptes d'empreses prestadores
  • Compliment de les obligacions de transparència de les entitats subvencionades
  • Reforç normatiu i indicadors de risc per la millora de la integritat en els processos de contractació

  Objectiu 3.2. Fomentar la implementació de la transparència als governs locals i especialment als ajuntaments metropolitans amb menys recursos.

  • Convocatòria bianual de subvencions pels ajuntaments metropolitans
  • Banc d'experiències i bones pràctiques en transparència local
  • Assessorament i suport tècnic als ajuntaments metropolitans

  Objectiu 3.3. Reforçar la col·laboració amb els òrgans de supervisió i garantia per vetllar pel manteniment d'uns alts estàndards en matèria de transparència, integritat pública i bon govern.

  • Consolidar una interlocució fluida amb els òrgans especialitzats
  • Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública
  • Autoritat Catalana de Protecció de Dades
  • Síndic de Greuges
  • Oficina Antifrau
  • Autoritat de la Competència

  Objectiu 3.4. Posicionar l'Agència de Transparència com un actor actiu en els fòrums supralocals de participació, debat i intercanvi d'experiències i bones pràctiques.

  • Implicació en fòrums especialitzats d'àmbit supralocal, estatal i internacional
  • Participació en congressos i conferències
  • Intercanvi d'experiències i bones pràctiques amb organismes similars (Programa Demèter)

  Eix 4. Govern obert metropolità i retiment de comptes efectiu

  Objectiu 4.1. Publicar totes les informacions que han de ser objecte de transparència.

  • Nou Portal de Transparència
  • Mapa de les entitats del sector públic metropolità
  • Impuls de les dades obertes
  • Compromís d'actualització periòdica dels continguts de transparència

  Objectiu 4.2. Garantir la integritat de les informacions publicades.

  • Impulsar aplicatius de seguiment de les subvencions que en garanteixin la publicitat
  • Reforçar la publicitat dels convenis
  • Millorar la publicació de l'execució pressupostària
  • Afavorir la transparència dels tràmits d'aprovació de normativa
  • Assessorar en la publicació de dades sobre el registre de personal de l'AMB
  • Acords dels òrgans de govern com a font d'informació del portal

  Objectiu 4.3. Assolir els màxims estàndards en el compliment de les obligacions de publicitat activa.

  • Autodiagnòstic del compliment de les obligacions de publicitat activa
  • Publicació dels resultats sobre el compliment de les obligacions de transparència
  • Informe anual general sobre la publicitat activa del conjunt del sector públic metropolità

  Objectiu 4.4. Promoure el retiment de comptes com a mecanisme d'avaluació ciutadana de les polítiques públiques.

  • Metodologia de retiment de comptes de l'acció de govern
  • Sistematització de la informació pública que faciliti la comprensió i avaluació per part de la ciutadania

  Eix 5. Dret de la ciutadania d'accés a la informació pública

  Objectiu 5.1. Millorar l'eficàcia de la gestió de sol·licituds d'accés a la informació pública.

  • Revisar la circular de dret d'accés
  • Gestió de la confidencialitat de les sol·licituds
  • Automatització de l'acusament de recepció
  • Agilitar els terminis de derivació
  • Publicar les resolucions anonimitzades
  • Publicar al portal de transparència la informació més sol·licitada
  • Avaluar la qualitat de la resposta de l'administració

  Objectiu 5.2. Adaptar el sistema de gestió documental de l'administració metropolitana per facilitar l'accés a la informació pública.

  • Assessorar en el desenvolupament i millora dels instruments de classificació documental i de la relació d'expedients
  • Assessorar en l'establiment d'una metodologia per l'anonimització sistemàtica de documents amb dades personals

  Eix 6. Responsabilitat, integritat pública i bon govern

  Objectiu 6.1. Garantir la plena aplicació del Codi ètic i de conducta i fer-ne el seguiment.

  • Adhesió al codi ètic dels nous càrrecs electes i directius
  • Actualització de la base de dades d'alts càrrecs i directius
  • Publicitat dels signants del codi ètic i de conducta
  • Pla de formació sobre el codi ètic
  • Desplegament del codi ètic i vetllar pel seu compliment
  • Informe anual sobre la implementació del codi ètic

  Objectiu 6.2. Garantir la traçabilitat i la integritat de les actuacions d'influència dels grups d'interès en l'àmbit de l'AMB.

  • Publicitat, informació i control de les relacions amb grups d'interès
  • Avaluació i difusió de l'activitat d'influència dels grups d'interès
  • Formació al personal administratiu que gestiona les agendes dels alts càrrecs i directius

  Objectiu 6.3. Desplegar els instruments i les metodologies d'anàlisi de la integritat pública per identificar i prevenir possibles irregularitats.

  • Bústia ètica com a canal segur i anònim sobre irregularitats i males pràctiques
  • Gestió dels possibles conflictes d'interessos
  • Anàlisi de riscos per a la integritat institucional
  • Mesures de transparència i integritat en la contractació pública

  Objectiu 6.4. Vetllar per l'assoliment dels estàndards de qualitat normativa.

  • Programa de millora de la qualitat normativa i avaluació de les normes aprovades per l'AMB

  Eix 7. Formació, sensibilització i recerca

  Objectiu 7.1. Impulsar la formació continuada en matèria de transparència, integritat pública i bon govern que reforci els coneixements, les eines i la cultura administrativa del personal de l'AMB i les entitats vinculades.

  • Jornades monogràfiques de formació per atendre les necessitats formatives
  • Seminari Internacional de Transparència com a fòrum de debat i intercanvi
  • Diàlegs de Transparència: sessions de formació i debat adreçades a col·lectius especialitzats
  • Formació permanent que garanteixi un coneixement sistemàtic i estructurat

  Objectiu 7.2. Sensibilitzar la ciutadania i el personal de les administracions en la cultura política i administrativa del govern obert i divulgar els principals debats i innovacions en aquest àmbit.

  • Publicació periòdica de la Revista Lux de Transparència Metropolitana com a eina de debat i divulgació

  Objectiu 7.3. Implicar el món acadèmic en la recerca sobre la transparència i el bon govern i en el desenvolupament de models innovadors de gestió del govern obert.

  • Incentivar el coneixement científic en l'àmbit de transparència, accés a la informació i bon govern amb una convocatòria anual d'ajuts a la recerca acadèmica