Normativa

El marc jurídic que regula les polítiques de transparència, bon govern i integritat pública a l'Àrea Metropolitana de Barcelona de està definit, principalment, per la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com la resta de normes generals sobre el règim jurídic de l'administració metropolitana i sectorials en matèria de govern obert, reutilització de la informació, integritat institucional, protecció de dades, contractes, convenis i subvencions, que operen sota els principis i drets fonamentals de la normativa europea i internacional. La implementació d'aquestes polítiques en l'àmbit metropolità es vehicula mitjançant instruccions i circulars impulsades per l'Agència de Transparència.

Més informació sobre la interpretació i aplicació del marc jurídic:

Dictàmens dels òrgans consultius

Resolucions judicials amb rellevància pública

Normativa legal i reglamentària d'aplicació a l'AMB relacionada amb la transparència i la integritat pública

Selecció de les principals normes europees, estatals, catalanes i metropolitanes que són directament aplicables o constitueixen referents rellevants per a la política metropolitana de transparència, bon govern i integritat pública.

Instruccions i circulars en l'àmbit de la transparència i la integritat pública

D'acord amb l'article 6 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic; els òrgans administratius poden dirigir les activitats dels òrgans que en depenen funcional o jeràrquicament, mitjançant instruccions, ordres i circulars.

Les instruccions són fonts del Dret Administratiu que contenen ordres generals impartides per aquests òrgans, assenyalant el sentit de la seva actuació.

D'altra banda, les circulars són disposicions que regulen aspectes organitzatius o interns d'una matèria i només obliga els òrgans administratius o funcionaris a qui va dirigida.