Dictàmens dels òrgans consultius

Dictàmens dels òrgans consultius (preceptiu o no) l'objecte dels quals prenguin en consideració l'AMB. Inclou els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora, la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i de qualsevol altre òrgan consultiu emès a sol·licitud de l'ens.