Personal extern

Relació de llocs de treball ocupats per personal d'empreses adjudicataries de contractes signats amb aquesta Administració, que presten els seus serveis en les dependències de l'AMB.

Informació publicada en compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Servei TIC
Servei d'Atenció a usuaris i suport d'informàtica a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i els seus Ens Dependents.

Lloc de treball Persones Resum de tasques
Director tècnic  1 Responsable de la gestió ‘in situ' del servei.
Té les competències referents a la direcció tècnica i coordinació de l'equip d'Atos adscrit al servei i assumeix la interlocució amb els responsables del Servei de l'AMB.
Tècnic de Service Desk 6 Realitzen les tasques pròpies de suport telefònic o presencial als usuaris d'AMB, amb especial dedicació a l'atenció de les incidències d'aquests usuaris en l'àmbit del lloc de treball informàtic i telefonia.
Altres tasques: el suport tècnic a les sales de reunions i presentacions, les tasques d'operació bàsica de sistemes, el manteniment preventiu dels sistemes i les tasques de l'àmbit de lloc de treball informàtic associades a les altes, baixes i trasllats físics del usuaris d'AMB.

Règim de dedicació: dedicació exclusiva (100%).
Règim retributiu:
  • 6 persones, incloent al Director tècnic: Conveni col·lectiu de Bull España S.A., societat de grup Atos. Conveni
  • 1 Tècnic de Service Desk: Conveni col·lectiu de "Atos IT Solutions & Services", societat de grup Atos
Servei de Manteniment
Lloc de treball Persones Dedicació diària Resum de tasques
Tècnic responsable 1 8h Tasques Oficina tècnica i coordinació
Encarregat 1 8h Coordinació de l'equip de manteniment
Oficial 1ª 4 (1 torn tarda) 8h Tasques de manteniment
Oficial 2ª 3 (1 torn tarda) 8h Tasques de manteniment
Servei de Neteja
Lloc de treball Persones Dedicació diària Resum de tasques
Responsable 1 8h Coordinació i neteja en oficines i edificis AMB
Netejador 6 8h Neteja en edificis AMB
Netejador 1 6h Neteja en edificis AMB
Netejador 1 6h Neteja en edificis AMB (matí)
Netejador 1 6h Neteja en el Laboratori de Gavà
Netejador 2 4h Neteja en edificis AMB
Netejador 1 3h Neteja en oficines edifici E-AMB
Netejador 1 3h Neteja en oficina Agència de Transparència (c. Madrazo, BCN).
Servei de Seguretat i Auxiliars accesos
Lloc de treball Persones Dedicació diària Resum de tasques
Coordinador 1 8h Coordinació de l'equip de seguretat
VS accés edifici A 1 8h Control d'accés a l'edifici
VS accés edifici B 1 8h Control d'accés a l'edifici
VS pàrquing 24h/365d 3 torns 24h Control d'accés i vigilància pàrquing
Auxiliar accés edifici A 1 7h Suport al control d'accés a l'edifici
Auxiliar accés edifici B 1 7h Suport al control d'accés a l'edifici
Auxiliar centraleta 1 7h Suport centraleta telefònica
Auxiliar accés pàrquing 3 torns 18h Suport control accés edificis i centraleta fora d'hores
Auxiliar Parc mòbil 1 7h Suport Parc mòbil
Auxiliar plantes 1,2,3 3 7h Tasques auxiliars d'ordenança (matí)
Auxiliar tardes planta A6 1 4h  Tasques auxiliars d'ordenança (tardes)