Retribucions

Informació sobre les indemnitzacions dels representants polítics de l'AMB per assistència als òrgans de govern, les retribucions del personal directiu i dels assessors i l'escala salarial dels treballadors públics.

Càrrecs electes

Els càrrecs electes de l'AMB no desenvolupen les seves responsabilitats institucionals en règim de dedicació exclusiva ni parcial i, per tant, no perceben retribucions per l'exercici del seu càrrec.

Tanmateix, d'acord amb l'article 75.3 de la Llei reguladora de les bases del règim local, els càrrecs electes de l'AMB poden percebre indemnitzacions per l'assistència efectiva a reunions dels seus òrgans col·legiats.

Llei reguladora de les bases del règim local (art. 75)

Aquests imports estan regulats a l'acord del Consell Metropolità de 24 de novembre del 2020, que estableix les quanties per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats, vigents des de l'1 de gener del 2021: 
 

Òrgan Indemnització
Consell Metropolità 350 €
Comissions informatives 160 €
Junta de Portaveus 550 €
Junta de Govern 400 €
Comissió Executiva 400 €
Comissió coordinació àrees 400 €


Determinació de les indemnitzacions per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats i la retribució del gerent
 

 • Consell Metropolità

  Indemnitzacions per assistència a les sessions del Consell Metropolità

  Membres de l'òrgan 90 consellers/es metropolitans/es dels 36 municipis de l'AMB
  Periodicitat de les reunions Mensual (excepte el mes d'agost)
  Nombre anual de sessions  11 sessions ordinàries*
  Indemnització per sessió 265 €
  Import màxim anual per càrrec electe 2.915 €


  * No es tenen en compte les sessions extraordinàries que es puguin celebrar.

   

   

 • Comissions informatives

  Indemnitzacions per assistència a les comissions informatives

  Membres de l'òrgan Hi ha 3 comissions informatives: Administració i Territori; Mobilitat, Transport i Sostenibilitat; i Ecologia. Cada comissió informativa està integrada per 30 membres en forma proporcional als consellers/es de cada grup polític més el president o presidenta. *
  Periodicitat de les reunions Mensual (excepte el mes d'agost)
  Nombre anual de sessions  11
  Indemnització per sessió 145 €
  Import màxim anual per càrrec electe 1.595 €

   

  * Les indemnitzacions per assistència a les comissions informatives no són acumulatives i només es computa una comissió per conseller/a encara que alguns siguin membres de més d'una.

   

   

 • Junta de Portaveus

  Indemnitzacions per assistència a la Junta de Portaveus

   

  Membres de l'òrgan El vicepresident executiu i els 11 portaveus dels grups polítics metropolitans
  Periodicitat de les reunions Mensual (excepte el mes d'agost)
  Nombre anual de reunions 11
  Indemnització per sessió 500 €
  Import màxim anual per càrrec electe 5.500 €

   

   

 • Junta de Govern

  Indemnitzacions per assistència a la Junta de Govern

   

   

  Membres de l'òrgan 17 consellers/es que integren la Junta de Govern
  Periodicitat de les reunions Quinzenal (excepte el mes d'agost)
  Nombre anual de reunions 22
  Indemnització per sessió 400 €
  Import màxim anual per càrrec electe 8.800 €

   

   

 • Comissió Executiva

  Indemnitzacions per assistència a la Comissió Executiva

   

   

  Membres de l'òrgan La presidenta, el vicepresident executiu i els vicepresidents (12 membres). També hi assisteixen, com a convidats, els portaveus dels grups de govern, el gerent, el director de l'Àrea de Presidència i el secretari general * 
  Periodicitat de les reunions Mensual (excepte el mes d'agost)
  Nombre anual de reunions 11
  Indemnització per sessió 400 €
  Import màxim anual per càrrec electe 4.400 €


  * Els portaveus dels grups de govern assisteixen com a convidats a la Comissió Executiva, no en són membres i, per tant, no perceben indemnitzacions per assistència. Tampoc perceben indemnitzacions per assistència a aquest òrgan el gerent, el director de l'Àrea de Presidència i el secretari general, ja que no són càrrecs electes.

   

   

 • Indemnitzacions previstes i efectivament percebudes

  En els següents fitxers es detalla la previsió individualitzada de la percepció d'indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats per cadascun dels càrrecs electes de l'AMB, així com les indemnitzacions efectivament percebudes per cadascun d'ells per la concurrència efectiva als òrgans col·legiats dels quals són membres.

  Previsió màxima d'indemnitzacions per assistència als òrgans de govern de l'AMB 2022 (document actualitzat el 07/04/2022)

  Indemnitzacions efectivament percebudes per assistència als òrgans col·legiats 2019-2022 (document actualitzat el 07/04/2022)*

  * Les indemnitzacions per assistència dels anys 2019 i 2020 estan calculades segons l'acord del Consell Metropolità de 31 de juliol de 2019, que mantenia les indemnitzacions acordades en l'anterior mandat.

  Acord del Consell Metropolità de 31/07/2019


Puja
Càrrecs directius i eventuals
 • Càrrecs directius

  Directius de l'AMB

  Càrrec Persona Retribució (€ bruts/any)
  Gerent Ramon Torra i Xicoy 124.631,00
  Director de Serveis Generals Antoni Novel i Cabré 116.849,00
  Director de l'Àrea de Presidència Guillem Espriu Avendaño 89.626,00
  Director de Serveis d'Espai Públic Albert Gassull Bustamante 98.835,00
  Director de Serveis de Projectes Singulars Jaume Vendrell Amat 116.849,00
  Director de Serveis de Programes Estructurals Joan Canyameres Tomàs 66.240,00
  Direcció de Serveis de Comunicació   75.732,00
  Direcció de Serveis de Programes d'Administració i Territori   89.626,00
  Director de l'Àrea de Polítiques Urbanístiques i Espais Naturals Xavier Mariño Bermúdez 108.993,00
  Direcció de Serveis d'Espais Naturals   75.732,00
  Director de l'Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat Joan Maria Bigas i Serrallonga

  116.849,00

  Director de Serveis de Transport Públic Diego Fernández Belmonte  98.835,00
  Director de Serveis de Mobilitat Sostenible Carles Conill i Vergés 108.993,00
  Director de l'Àrea del Cicle de l'Aigua i Anàlisis de Polítiques Metropolitanes Martín Gullón Santos 116.849,00
  Director de Serveis del Cicle de l'Aigua Fernando Cabello Bergillos 98.835,00
  Direcció de Serveis d'Anàlisi de Polítiques Metropolitanes   75.732,00
  Directora de l'Àrea d'Acció Climàtica i Agenda estratègica metropolitana Imma Mayol Beltrán 116.849,00
  Director de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus Joan Miquel Trullols i Casas 98.835,00
  Director de Serveis d'Acció Climàtica Frederic Ximeno Roca 75.732,00
  Directora de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic Ester Pujol Martí 89.626,00
  Direcció de Serveis de Polítiques socials i d'igualtat Carme Esquirol Jiménez 75.732,00
  Director de l'Àrea d'Internacional i Metròpolis Digital Oriol Illa i Garcia 89.626,00
  Direcció de Serveis de Metròpolis Digital   75.732,00


  Directius d'altres organismes de l'AMB

  Gerent de l'IMPSOL Amadeu Iglesias Unzué 108.993,00
  Gerent de l'IMET Maria Teresa Carrillo i Palacin 108.993,00
  Directora de Serveis de l'IMET Pilar Molina Mesa 98.835,00


  Els llocs de treball caràcter directiu estan coberts provisionalment per personal eventual, segons l'acord del Consell Metropolità de 31 de juliol del 2019.

  Acord del Consell Metropolità de 31 de juliol del 2019

  D'acord amb l'article 123 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública el cessament del personal eventual no genera, en cap cas, dret a indemnització.

  Article 123 del Decret legislatiu 1/1997

  S'aplicaran al personal directiu els conceptes i quantitats fixats a l'Acord de condicions de treball del personal funcionari de l'Àrea Metropolitana pel que fa als apartats d'indemnitzacions per raó de servei i condicions socials. Les indemnitzacions per raó del servei que hagin de percebre es meritaran segons el que determina el Reial decret 462/2002, de 22 de març, sobre indemnitzacions per raó del servei.

  Reial decret 462/2002, de 22 de març, sobre indemnitzacions per raó del servei

  Els imports de les dietes s'estableixen als annexos II i III de l'esmentat Reial decret, actualitzats per la Resolució de 2 de desembre de 2005 de la Secretaria d'Estat d'Hisenda i Pressupostos. Als efectes del càlcul de les dietes, els càrrecs electes i directius s'entenen compresos dins del grup primer de les esmentades disposicions.

  Resolució de 2 de desembre del 2005

 • Personal eventual d'assessorament
  CÀRREC Retribució (€ bruts/any)
  Cap de Gabinet de Presidència 82.800,00
  Cap de Gabinet Vicepresidència 70.178,00

   

  CÀRREC Retribució (€ bruts/any) Nombre
  Assessor/a d'Àrea 57.586,00 18
  Assessor/a tipus A 57.586,00 43
  Assessor/a tipus B 29.970,00 26
 • Retribucions per mandats

Puja
Dietes

La base 23 de les Bases d'Execució del Pressupost de l'AMB per a 2022 estableix que les indemnitzacions per raó del servei que hagi de percebre el personal funcionari o laboral de l'AMB es meritaran de conformitat amb el que determina el Reial Decret 462/2002, de 22 de març, sobre indemnitzacions per raó del servei.

Bases d'Execució del Pressupost de l'AMB per a 2022

Reial Decret 462/2002, de 22 de març, sobre indemnitzacions per raó del servei

L'import de les dietes serà l'establert als annexos II i III de l'esmentat decret, actualitzades per la Resolució de 2 de desembre de 2005 de la Secretaria d'Estat d'Hisenda i Pressupostos en funció dels grups especificats a l'Annex I de l'esmentat reial decret i sense que la seva quantia total pugui excedir de les assenyalades en aquests annexos. Per al seu càlcul es consideraran els criteris regulats als articles 11 i subsegüents.

Resolució de 2 de desembre de 2005


Puja
Obsequis rebuts per raó del càrrec

Tots els alts càrrecs amb responsabilitats executives i el personal directiu de l’AMB han subscrit el Codi ètic i de conducta per als alts càrrecs de l'AMB i entitats vinculades, aprovat pel Consell Metropolità el 30 de gener de 2018. L’article 3.4 d’aquest codi ètic estableix que els alts càrrecs i directius no podran acceptar cap tipus d’incentiu, obsequi o benefici vinculat a la presa de decisions de qualsevol tipus o que se’ls puguin oferir pel seu càrrec. Per aquest motiu, el codi ètic no preveu la publicació dels obsequis rebuts per raó del càrrec.

Codi ètic i de conducta


Puja
Empleats públics

Retribucions

Les retribucions del personal funcionari de l'AMB, de l'IMET i de l'IMPSOL es regeixen per les taules retributives següents, on s'especifica la retribució anual bruta global dels diferents cossos i nivells, amb detall de les retribucions bàsiques i els complements de destinació, específic i de productivitat.

Tal com consta a la relació de llocs de treball de l'AMB, no existeixen places en règim laboral, ja que es va produir un procés de funcionarització al qual no van acollir-se la totalitat de treballadors laborals. Aquest fet explica que, des d'aleshores, hi hagi treballadors que ocupin places de funcionari en règim laboral. En aquests casos, s'apliquen les taules retributives del personal funcionari, d'acord amb la qualificació d'aquests llocs de treball ocupats per personal laboral.

 


Puja