Igualtat de gènere

El Consell Metropolità, en data 27 de juliol de 2021, aprova dues normatives internes destinades a aconseguir una organització sense desequilibris ni desigualtats que pugin generar discriminacions, de manera directa o indirecta, per raó de gènere entre el seu personal.

Oficines AMB
II Pla d'igualtat de gènere del personal de l'AMB
Aquest pla incorpora els canvis normatius i legislatius més recents, com ara la Llei 17/2020, de 22 de desembre, del dret de les dones d'erradicar la violència masclista, alhora que s'alinea amb l'objectiu de desenvolupament sostenible número 5 de les Nacions Unides ("Igualtat de gènere").

La igualtat és un dels principis fundacionals de l'administració metropolitana i el pla inicial ja incloïa mesures per detectar casos d'assetjament per raó de sexe, així com polítiques per facilitar la conciliació laboral, personal i familiar, i també una pràctica retributiva igualitària.

Pla d'igualtat de gènere del personal

Puja
Protocol d'assetjament sexual
El Protocol per prevenir, detectar i actuar en situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe i orientació sexual o identitat i expressió de gènere a l'entorn laboral, és un pla d'acció més específic, per garantir que qualsevol persona que treballi a l'AMB estigui protegida davant d'un cas de violència de gènere, sigui del tipus que sigui.

El Protocol vetlla per un entorn laboral on les persones, independentment del seu sexe i la seva orientació sexual o identitat i expressió de gènere, respectin mútuament la seva integritat i dignitat. Així, estableix els mecanismes de prevenció, protecció i resposta en cas d'assetjament, assegura una comunicació àgil dels casos denunciats i garanteix en tot moment la seguretat i la confidencialitat de les persones afectades.

Protocol per prevenir, detectar i actuar en situacions d'assetjament sexual

Puja