Adhesió de l'AMB al registre de grups d'interès de la Generalitat

Notícia 28.02.17

Acollint-se a un recent canvi legislatiu, l'AMB s'integra al registre comú de lobbies i atribueix a l'Agència de Transparència les funcions de control.

Adhesió de l'AMB al registre de grups d'interès de la Generalitat

A proposta de l'Agència de Transparència, el Consell Metropolità ha aprovat per unanimitat l'adhesió de l'Àrea Metropolitana de Barcelona al Registre de Grups d'Interès de Catalunya que gestiona la Generalitat de Catalunya. Amb aquesta decisió, l'AMB dóna compliment a l'obligació de disposar d'un registre de grups d'interès on s'han d'inscriure totes les persones físiques i jurídiques que es relacionin amb l'administració metropolitana amb l'objectiu d'influir en la implementació de polítiques públiques, l'elaboració de normatives o en qualsevol procés de presa de decisions.

El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar recentment la creació d'un Registre de Grups d'Interès, obert a totes les institucions i administracions de Catalunya, en resposta a les demandes de nombroses administracions locals integrants de la Xarxa de Governs Transparents, entre les quals la pròpia AMB, que defensaven l'existència d'un registre comú que facilités el compliment de la normativa tant als grups d'interès com a les pròpies administracions responsables de disposar d'aquest registre.

En aquesta mateixa línia, l'Agència de Transparència, amb l'objectiu d'optimitzar i racionalitzar l'ús de recursos públics, va encarregar un dictamen jurídic per avaluar les possibilitats legals que l'AMB s'adherís al Registre de Grups d'Interès de la Generalitat com a alternativa a la creació d'un registre independent d'àmbit metropolità que se solapés amb una pluralitat de registres d'àmbit local, provincial i nacional. Aquest dictamen, que va ser remès al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, també va servir per impulsar la modificació legislativa aprovada pel Decret Llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de Grups d'Interès de Catalunya.

Aquest nou registre, centralitzarà la base de dades de grups d'interès que es relacionen amb qualsevol de les administracions adherides, evitant, d'aquesta manera, que un mateix grup d'interès s'hagi d'inscriure en tants registres com administracions amb qui es relaciona.

Per respecte a l'autonomia local, malgrat l'existència d'un registre comú, cadascuna de les administracions adherides segueix sent responsable del seguiment, la fiscalització, el control i la sanció del compliment de la legislació de transparència en matèria de grups d'interès. En el cas de l'AMB, aquestes potestats s'exerceixen a través de l'Agència de Transparència, segons reitera l'acord adoptat pel Consell Metropolità.