S'aprova el calendari d'implementació de l'aplicatiu SERGI de seguiment dels grups d'interès

Notícia 29.10.19

L'aplicatiu informàtic, desenvolupat en coordinació amb la Generalitat de Catalunya, és el primer de l'àmbit metropolità i permetrà controlar els contactes amb lobbies dels càrrecs electes i directius metropolitans.

Reunió del Consell Metropolità de 29 d'octubre de 2019

El Consell Metropolità ha aprovat avui per unanimitat el cronograma d'implementació de l'aplicatiu de seguiment de relacions amb grups d'interès (SERGI). Aquest aplicatiu, impulsat per l'Agència de Transparència de l'AMB, permetrà registrar totes les trobades, contactes i reunions que els alts càrrecs i directius de l'AMB mantinguin amb representants de grups d'interès per tal de donar-ne publicitat i retre comptes de l'activitat d'influència dels lobbies sobre les polítiques, els serveis i les decisions del govern metropolità.

Amb el cronograma aprovat avui, s'inicia la fase d'entrada en funcionament de l'aplicatiu SERGI de seguiment, fiscalització i control de les relacions amb els grups d'interès. La incorporació de les agendes del personal directiu es farà de forma progressiva, començant el mes de novembre de 2019 per les àrees de gestió que tenen un menor nombre de directius adscrits i acabant el gener de 2020 amb les àrees que compten amb un major nombre de directius. Durant els mesos de gener i febrer de 2020 s'incorporaran a l'aplicatiu SERGI la Vicepresidència Executiva i els càrrecs directius o funcionarials que exerceixen funcions superiors de gestió o execució com la Gerència, la Secretaria General, la Intervenció i la Tresoreria, i durant els mesos de març i abril de 2020 s'incorporaran a l'aplicatiu la resta de vicepresidències. La implementació de l'aplicatiu SERGI als directius de les entitats vinculades quedarà per una fase posterior.

A partir de la informació introduïda a l'aplicatiu SERGI per part dels alts càrrecs i directius de l'AMB, l'Agència de Transparència donarà publicitat a les reunions que es mantinguin amb grups d'interès mitjançant un fitxer de dades obertes en format estructurat i reutilitzable, que seguirà la mateixa estructura de dades del fitxer de relacions dels alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya amb grups d'interès. Això permetrà a la ciutadania i als mitjans de comunicació agregar les diverses dades i analitzar globalment l'acció de lobby que realitzen els diversos grups d'interès davant les administracions públiques de Catalunya.

L'aprovació del calendari d'implementació és el darrer pas del procés d'introducció a l'AMB del sistema de control, fiscalització i publicació de les relacions amb grups d'interès. Aquest procés va començar el febrer de 2017, quan l'AMB es va adherir al Registre de Grups d'Interès de Catalunya. Posteriorment, el maig de 2018 es va aprovar la instrucció pel seguiment, la fiscalització i el control de les relacions amb grups d'interès i l'abril de 2019 es va facultar l'Agència de Transparència i el Servei TIC per què implantessin de forma progressiva i en un període de sis mesos l'aplicatiu SERGI a tots els alts càrrecs i personal directiu de l'AMB i de les entitats vinculades a qui els és d'aplicació el Codi Ètic i de Conducta.

Enllaços relacionats