Segona consulta pública per a la declaració de les àrees amb mercat d'habitatge tens

Notícia 17.06.21

Obertura del segon procés de participació ciutadana, mitjançant consulta pública i audiència als ciutadans, organitzacions i associacions representatives dels col·lectius directament afectats, per a la tramitació administrativa per a la declaració de les àrees amb mercat d'habitatge tens per 7 municipis metropolitans

Segona consulta pública per a la declaració de les àrees amb mercat d'habitatge tens

En aplicació de les disposicions de la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, l'Àrea Metropolitana és competent per fer aquesta declaració, sempre que els municipis així s'ho sol·licitin. Ara s'obre un període de 10 dies hàbils (del 21 de juny al 5 de juliol) de consulta i audiència, per als 7 municipis restants que han sol·licitat la tramitació. Amb anterioritat del 25 de maig al 7 de juny es va fer la consulta i audiència, per els altres municipis que han sol·licitat la tramitació.