Memòria anual 2020 (edició en català)

Memòria de l'Agència de Transparència de l'any 2020

Memòria anual 2020
Autor:
Agència de Transparència
Editorial:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Edició:
Anuaris i memòries
Idiomes:
Català
Data de publicació:
20/07/2021
Descarregar
Descarregar

Sinopsi

Quasi Set anys després de la seva creació, l'Agència de Transparència es configura com una eina de reforç de les polítiques d'integritat metropolitanes, al servei de l'Àrea Metropolitana, de les seves entitats vinculades, de les entitats prestadores de serveis i, especialment, de la ciutadania amb l'objecte d'implantar una administració sustentada en la transparència, la participació, la informació, la rendició de comptes i el bon govern, fomentant la reflexió crítica sobre les polítiques públiques i generant canvis en els processos de planificació i intervenció.

L'Agencia de Transparència, des del seu inici, ha sigut conscient de la importància d'un organisme intern de garantia tal com va ser concebut, i per això ha mantingut el criteri de la màxima independència funcional, amb criteris tècnics i jurídics, acompanyada pel Consell Assessor de transparència metropolitana, i a plena disposició de tots els grups metropolitans. En aquest segon mandat, iniciat el mes de juliol de 2019, hem procurat adaptar-nos als canvis d'organigrama, fent palesa la necessitat que tots els serveis de garantia d'integritat i transparència han de tenir una necessària consideració orgànica i funcional, per tal que la seva tasca sigui efectiva per a la millora organitzativa en les exigències de la Llei 19/2014. Per això calen recursos suficients, autonomia tècnica i suport dels òrgans directius i de govern.

El mandat 2015-2019 va constituir el període inicial de creació, d'assignació de recursos i definició de les funcions i els principis en els quals l'Agència de Transparència hauria de basar les seves actuacions. A més a més, aquest va ser el moment en el qual es van dissenyar i implantar la major part dels programes que havien de garantir el compliment de les obligacions establertes a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. D'aquesta manera, durant aquell primer període, es van dissenyar i iniciar un ampli conjunt d'actuacions al voltant de cinc eixos estratègics i sobre els quals trobareu molta més informació en la memòria del mandat 2015-2019: dret d'accés, publicitat activa, formació continuada, sensibilització i foment a la recerca i integritat pública i bon govern. Aquestes actuacions es basaven en el treball en xarxa i en la col·laboració i la cooperació amb les altres administracions públiques, els òrgans de supervisió i garantia així com amb les institucions especialitzades en matèria de transparència, integritat i bon govern.

L'any 2019 i amb l'inici del nou mandat, es va iniciar una nova etapa de consolidació de les funcions i programes de l'Agència de Transparència que han adquirit, a dia d'avui, una important transcendència, a la vista de les altes exigències de regulació dels fons Next Generation i de l'aplicació de la normativa de contractació publica.

Així, la creació de la Secció de Codi ètic i registre de grups d'interès, a finals de l'any 2018, ha permès impulsar l'aplicació del Codi ètic i de conducta als directius, amb un DACI (Qüestionari de prevenció de conflictes d'interès). Actualment, 222 dels 262 directius de l'AMB i les seves entitats vinculades, estan adherits al Codi i han complimentat el DACI esmentat.

A més, la creació de la Bústia ètica ha estat intensament treballada durant l'any 2020 en coordinació amb TIC i l'entitat Xnet, seguint l'acord del Consell metropolità. Aquest instrument d'integritat institucional ha d'ajudar a detectar possibles males pràctiques o conflictes d'interès, i ha d'esdevenir un canal segur de comunicacions de queixes i denúncies que enforteixi la integritat metropolitana, garantint l'anonimat i la confidencialitat pertinents. La directiva 2019/1937 de protecció d'alertadors, que ha entrat en vigor per efecte directe el 17 de desembre de 2021, construeix un status jurídic clar per a la figura de l'alertador, la posada en marxa de la qual haurà de ser imminent.

D'altra banda, s'ha posat en marxa l'aplicació que té com a finalitat dur a terme el seguiment de les relacions amb els grups d'interès (SERGI) i mitjançant la qual es fan públiques les agendes dels alts càrrecs i del personal directiu de les administracions. Tot i la formació desenvolupada i la participació d'una significativa presència de directius en aquestes sessions, constatem que encara manca una plena adhesió quotidiana a aquest programa.

Un altre dels projectes de nova creació és el programa de seguiment del requeriment del compliment de les obligacions de transparència d'entitats perceptores de subvencions i ajuts públics provinents de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (SEREC), que coordina la secció de formació, avaluació i bon govern. Quant a la secció de transparència i dret d'accés, destaca la campanya de sensibilització i promoció del dret d'accés adreçada a tota la ciutadania del territori metropolità per tal d'implicar-la i involucrar-la en les actuacions de la institució. Aquesta campanya ha donat uns resultats molt òptims en dos sentits: per una banda, l'any 2020, hi ha hagut 91 peticions de dret d'accés, doblant les de l'any anterior. I per altra, l'accés al portal de transparència es va disparar a 21,000 usuaris a nivell global.

Des de la secció de publicitat activa i portal de transparència, es va publicar a la Revista LUX els resultats del Programa Lorenzetti amb les contribucions dels responsables d'integritat de Bloomberg, l'Oficina de Contractació de Montreal, l'Alta Autoritat per la Transparència de la Vida Pública de França, Deontologia dels alts càrrecs del Consell de París i la Secretaria General de la ciutat de Milà.

També l'Agència està impulsant el suport qualitatiu, tècnic i d'acompanyament a tots aquells Ajuntaments metropolitans en el desenvolupament dels programes de transparència, retiment de comptes i bon govern.

En un moment en el qual l'avaluació de les polítiques públiques està prenent cada cop més protagonisme, la memòria que teniu a les mans pretén esdevenir un instrument de rendició de comptes que permeti fer balanç, detectar les fortaleses però també els reptes que l'Àrea Metropolitana de Barcelona haurà d'assolir properament per tal d'implantar una administració més transparent i oberta a la ciutadania.

La xarxa de més de 50 enllaços de transparència amb què compta l'Agència, tant en l'AMB com en les entitats vinculades, ha afavorit el desplegament del circuit del dret d'accés, la participació en la formació contínua i la coordinació amb el seguiment del Codi ètic dels alts càrrecs.

En definitiva, estem en un moment de clar impuls del paradigma de la transparència i la integritat, però no es podrà avançar sense una clara corresponsabilització política i gerencial. L'Agència de Transparència, en la seva vocació de servei, sovint es veu involucrada en tramitacions o drets d'accés que no són fàcils de gestionar si no es parteix d'aquest convenciment ètic comú. El sector públic ha d'assumir el lideratge exemplar per tal d'afavorir una col·laboració públic-privada, basada en la integritat.

Les recomanacions elaborades al llarg del 2020, i les anteriors, a l'abast de tothom al Portal de transparència (www.transparencia.amb.cat), marquen unes fites de transformació organitzativa i procedimental imprescindibles, encara pendents, en molts casos, d'implementar. Es cerca la voluntat de reorientar la pràctica metropolitana a un impuls de respostes més eficients i a posar l'eficiència en el servei i a les persones en el centre. Considerem que la solidaritat, l'ètica en la cosa pública, la simplificació i transparència dels processos burocràtics hauria de poder generar un impuls en els canvis pel bon govern metropolità. Seguim, també, amb la necessitat constant de coordinació amb la Xarxa de Governs Transparents, i amb les diverses administracions i institucions, tant a Catalunya, com estatals i internacionals.

Un agraïment especial en aquesta presentació, a tot l'equip de l'Agència, que en el dia a dia s'ha bolcat a defensar el servei i la seva utilitat, a tots els treballadors i treballadores de l'Àrea Metropolitana que ens donen suport constant en la coordinació i acompanyament, i a la ciutadania que amb els seus impostos ens permet tenir una feina al seu servei. També un reconeixement als membres del Consell Assessor de transparència metropolitana, per la seva desinteressada dedicació com a òrgan deliberatiu d'experts que orienta i valida les actuacions de l'Agència.

Per últim, un agraïment als membres del Consell Metropolità integrat pels representants dels 36 Ajuntaments, ja que gràcies a la seva decisió i suport l'Agència, pot seguir oferint un servei tècnic en transparència, promoció de la integritat, prevenció del frau i de la corrupció i de bon govern metropolità, que situa a l' Àrea Metropolitana de Barcelona, en el ventall de les administracions capdavanteres en polítiques d'integritat.

Gemma Calvet i Barot
Directora de l'Agència de Transparència