Memòria anual 2022 (edició en català)

Memòria de l'Agència de Transparència de l'any 2022

Memòria anual 2022
Autor:
Agència de Transparència
Editorial:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Edició:
Anuaris i memòries
Idiomes:
Català
Data de publicació:
04/05/2023
Descarregar
Descarregar

Sinopsi

L'any 2022 s'ha posat de manifest la importància que les administracions públiques disposin d'uns sistemes d'integritat institucional que aportin coherència i consistència als principis, valors, normes i actuacions que es duen a terme. Així, tant les ordres ministerials HFP 1030/2021 i HFP 1031/2021, de 29 de setembre, que regulen el sistema de gestió dels fons procedents de la Unió Europea per reduir els efectes de la pandèmia i transformar les economies europees, com la Directiva 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre, de protecció de les persones que informin sobre infraccions del dret de la Unió, transposada en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, que regula la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, estableixen noves obligacions als estats membres de la Unió Europea amb l'objecte de reforçar els mecanismes de prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.

En aquest context, al llarg de l'any 2022, l'Agència de Transparència ha donat suport a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per dotar-la d'un conjunt de mecanismes en aquest àmbit: el Pla de mesures antifrau de l'AMB per a la gestió dels fons; el Pla de control i gestió del Mecanisme de Recuperació i Resiliència; la Declaració del Consell Metropolità per a la integritat i la tolerància zero amb el frau i la corrupció en la gestió dels fons, i el Codi ètic del personal que gestiona els fons. D'altra banda, en compliment de la Directiva (UE) 2019/1937, també s'ha aprovat el reglament de funcionament de la bústia ètica de l'AMB i dels seus ens instrumentals, per tal que la ciutadania i el personal de l'Administració que en vulgui fer ús disposin d'un canal de funcionament clar, confidencial, segur i homologable.

L'establiment d'aquestes eines, que se sumen als instruments prèviament existents, com l'Agència de Transparència, el Codi ètic i de conducta dels alts càrrecs, els qüestionaris de conflictes d'interessos o el registre de grups d'interès, estableixen criteris i procediments interns en la gestió diària de l'AMB basats en una cultura ètica i, entre d'altres, contribueixen a enfortir el sistema d'integritat institucional per afrontar els reptes derivats de la gestió complexa dels fons NGEU amb una visió de continuïtat i de millora.

A banda del desenvolupament d'un marc d'integritat pública per a l'AMB, durant l'any 2022, l'Agència de Transparència ha continuat implementant els objectius establerts en el Pla d'actuació metropolità 2019-2023. Com a principal novetat, s'ha estrenat un nou portal de transparència, que centralitza l'accés a tots els continguts en matèria d'informació pública de l'AMB, de manera molt més fàcil i intuïtiva, alhora que apropa els ciutadans a les polítiques de transparència i integritat. Els canvis tecnològics introduïts amb el nou portal de transparència milloren l'experiència d'usuari, garanteixen la plena adaptabilitat a dispositius mòbils i milloren significativament l'accessibilitat i la usabilitat.

En relació amb altres projectes, s'ha obert una nova convocatòria de subvencions als ajuntaments metropolitans per impulsar i fomentar activitats en l'àmbit de transparència; s'ha continuat fent monitoratge de la publicitat activa de les entitats vinculades a l'AMB (MIPAT); s'ha dut a terme el seguiment de les reunions dels alts càrrecs i directius amb grups d'interès a través de l'aplicació creada amb aquesta finalitat (SERGI), i s'ha elaborat una diagnosi sobre la implantació del programa Demèter en matèria d'igualtat de gènere. En el marc de l'Aula de Transparència, s'han fet accions de formació sobre diferents temes i amb diversos formats, algunes de les quals adreçades a personal directiu o personal tècnic gestor de fons europeus de l'AMB en matèria d'integritat pública.

En el context creixent de consolidació de la rendició de comptes en la col·laboració publicoprivada, el programa SEREC ha desenvolupat un sistema d'obtenció de dades que es poden consultar al portal de transparència. En darrer lloc, pel que fa al dret d'accés a la informació pública, l'avaluació final revisada pel Síndic de Greuges situa l'AMB en un nivell de compliment del 100 %: és una bona notícia tenint en compte que l'any 2016 es va elaborar la primera circular sobre aquest procediment a l'AMB.

La memòria que teniu a les mans és la suma d'aquests projectes i activitats duts a terme per l'Agència de Transparència en el darrer any. En un context regulador cada vegada més exigent, la rendició de comptes esdevé un element indissociable de la implementació de les polítiques públiques, que contribueix a impulsar la transparència, la participació, el bon govern i la integritat pública a l'AMB i a les seves entitats vinculades. En moments democràtics de descontentament, tal com defineix el filòsof polític Michael J. Sandel, cal oferir respostes professionals i solvents per consolidar el sistema d'integritat institucional.

Gemma Calvet i Barot

Directora de l'Agència de Transparència de l'AMB