Acords funcionarials, laborals o sindicals

AGT1315 - Relació de convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical, ordenada cronològicament, incloent codi, data de subscripció, data de publicació i el text íntegre de l'instrument.

 • Disponibilitat:
  Total
 • Publicació:
  Condicions de treball
 • Observacions:
  L'apartat "condicions de treball" del web corporatiu publica tres documents en format PDF: els acords vigents per al personal funcionari, els del personal laboral, amb data 5 d'abril de 2019 i l'acord de règim de teletreball del personal de l'AMB.
 • Format:
  PDF
 • Reutilització:
  No reutilitzable
 • Fonts adicionals:
  Acord de condicions de treball del personal funcionari de l'AMB, l'IMET i l'IMPSOL
 • Fonts externes:
  Acord de règim de teletreball del personal de l'AMB
 • Servei responsable:
  Recursos Humans
 • Actualització:
  Contínua (quan es produeixen canvis)
 • Data d'aquesta fitxa:
  14.12.22