Transparència

Transparència

La Llei de transparència defineix la transparència com "l'acció proactiva de l'Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d'actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics".

Aquest principi es concreta mitjançant la publicitat activa de la informació pública d'interès general, el dret subjectiu de la ciutadania de sol·licitar i accedir als documents i dades que disposa l'administració, l'avaluació del compliment d'aquestes obligacions per incentivar la millora permanent i el retiment de comptes de les polítiques i actuacions de les administracions.