Entitats subvencionades

Programa SEREC: Seguiment dels requeriments de compliment de les obligacions de transparència de les entitats perceptores de subvencions

El programa SEREC consisteix en fer el seguiment de les obligacions de publicitat activa i d'informació que tenen les entitats privades que perceben subvencions i ajuts públics per part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.


Des de l'any 2017 els acords adoptats per la Junta de Govern i el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona sobre l'adjudicació de subvencions o ajuts públics inclouen una disposició que preveu el trasllat a l'Agència de Transparència sobre la declaració de les obligacions de transparència dels beneficiaris.

Per fer el seguiment del compliment de les obligacions de transparència de les entitats subvencionades per l'AMB, des de l'Agència de Transparència es requereix a dites entitats beneficiàries per a que informin sobre els aspectes següents:

 • L'entitat ha rebut l'últim any subvencions per un import superior a 100.000 euros per part de qualsevol administració pública o entitat del sector públic?
 • L'import de totes les subvencions i ajuts públics adjudicats a aquesta entitat durant l'últim any per part de qualsevol administració pública o entitat del sector públic representa almenys el 40% dels ingressos de l'entitat, sempre i quan siguin d'un import superior a 5.000 euros?
 • En cas de respondre afirmativament a alguna de les dues qüestions, ha publicat en la seu electrònica i lloc web les obligacions de publicitat activa regulades en el títol II de la Llei 19/2014? Indicar el link de la seva publicació.

La finalitat del Programa SEREC és fer el seguiment de la declaració de les obligacions de transparència derivades de l'atorgament de subvencions de l'AMB i, alhora, ajudar a les entitats a clarificar qualsevol dubte o interpretació referent a l'aplicació de la legislació de transparència.

Declaracions de transparència de les entitats subvencionades


Díptic informatiu sobre el Programa SEREC

 • Obligacions de transparència

  Segons la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern s'entén per subjectes obligats totes les persones físiques o jurídiques respecte de les quals aquesta llei imposa deures i obligacions. A l'efecte, l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, determina que l'àmbit d'aplicació del Títol II de la Llei inclou els partits polítics i les seves associacions i fundacions, les organitzacions sindicals i empresarials i les entitats privades que perceben subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals o que almenys el 40% dels seus ingressos anuals procedeixi de subvencions o ajuts públics, sempre que siguin superiors a 5.000 euros.

  L'article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, enumera la informació que s'ha de fer pública en aplicació del principi de transparència. La Guia de transparència per a les associacions i fundacions, editada per la Generalitat de Catalunya, detalla les informacions que han de publicar al seu web o portal de transparència les entitats perceptores d'ajuts i subvencions, mentre duri la vigència de la subvenció o ajut públic que ha rebut l'entitat:

  Informació institucional i organitzativa

  • Missió i activitats que desenvolupa
  • Normativa aplicable
  • Estatuts i número de registre
  • Composició dels òrgans de govern amb identificació dels membres
  • Organigrama actualitzat
  • Estructura del grup d'entitats, si és el cas

  Informació econòmica, pressupostària i patrimonial

  • Pla anual d'activitats
  • Comptes anuals
  • Informes d'auditoria i informes dels òrgans de control extern, si escau
  • Retribucions dels òrgans de direcció i administració de les entitats que perceben ajuts i subvencions d'import superior a 10.000 euros
  • Inventari del patrimoni

  Informació relativa a la gestió administrativa: contractes, convenis i subvencions i ajuts públics

  • Òrgan responsable de l'entitat en matèria de contractació
  • Relació de contractes subscrits amb les administracions públiques
  • Relació de convenis vigents, modificacions produïdes i informació sobre el compliment i l'execució
  • Relació d'ajuts i subvencions rebudes durant els cinc darrers anys
  • Informació relativa al control financer de l'ajut o subvenció percebut
  • Justificacions adduïdes en el marc de la rendició de comptes

  Guia de transparència per a les associacions i fundacions perceptores de subvencions i ajuts públics (Generalitat de Catalunya)

  Més informació sobre transparència a les entitats jurídiques (Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya)

Activitats relacionades