Retiment de comptes

El Diccionari de la llengua catalana (DIEC2) de l'Institut d'Estudis Catalans defineix retre comptes com l'acció de "presentar un estat justificatiu d'una gestió administrativa" i rendició de comptes com "l'acció de presentar, davant qui correspon, la relació de despeses i ingressos d'una administració o gestió per tal que pugui ésser comprovada". En un sentit més ampli, aquesta idea comporta l'obligació de justificar l'ús de fons públics, la implementació de polítiques públiques o l'exercici de responsabilitats de govern. D'acord amb aquestes definicions, la Llei de Transparència incorpora el retiment de comptes i la responsabilitat en la gestió pública com a garanties per assolir un sistema de relació entre l'administració i la ciutadania fonamentat en el coneixement de l'activitat pública, la qualitat de la informació i la participació ciutadana.