Subsidised entities

Segons la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern s'entén per subjectes obligats totes les persones físiques o jurídiques respecte de les quals aquesta llei imposa deures i obligacions. A l'efecte, l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, determina que l'àmbit d'aplicació del Títol II de la Llei inclou els partits polítics i les seves associacions i fundacions, les organitzacions sindicals i empresarials i les entitats privades que perceben subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals o que almenys el 40% dels seus ingressos anuals procedeixi de subvencions o ajuts públics, sempre que siguin superiors a 5.000 euros.

L'article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, enumera la informació que s'ha de fer pública en aplicació del principi de transparència. La Guia de transparència per a les associacions i fundacions, editada per la Generalitat de Catalunya, detalla les informacions que han de publicar al seu web o portal de transparència les entitats perceptores d'ajuts i subvencions, mentre duri la vigència de la subvenció o ajut públic que ha rebut l'entitat:

Informació institucional i organitzativa

 • Missió i activitats que desenvolupa
 • Normativa aplicable
 • Estatuts i número de registre
 • Composició dels òrgans de govern amb identificació dels membres
 • Organigrama actualitzat
 • Estructura del grup d'entitats, si és el cas

Informació econòmica, pressupostària i patrimonial

 • Pla anual d'activitats
 • Comptes anuals
 • Informes d'auditoria i informes dels òrgans de control extern, si escau
 • Retribucions dels òrgans de direcció i administració de les entitats que perceben ajuts i subvencions d'import superior a 10.000 euros
 • Inventari del patrimoni

Informació relativa a la gestió administrativa: contractes, convenis i subvencions i ajuts públics

 • Òrgan responsable de l'entitat en matèria de contractació
 • Relació de contractes subscrits amb les administracions públiques
 • Relació de convenis vigents, modificacions produïdes i informació sobre el compliment i l'execució
 • Relació d'ajuts i subvencions rebudes durant els cinc darrers anys
 • Informació relativa al control financer de l'ajut o subvenció percebut
 • Justificacions adduïdes en el marc de la rendició de comptes

Guia de transparència per a les associacions i fundacions perceptores de subvencions i ajuts públics (Generalitat de Catalunya)

Més informació sobre transparència a les entitats jurídiques (Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya)

 • Transparency obligations

  According to Law 19/2014, of 29 December, on transparency, access to public information and good governance, obligated subjects are understood to be all natural or legal persons with respect to whom this law imposes duties and obligations. To this effect, article 3.4 of Law 19/2014, of 29 December, determines that the scope of application of Title II of the Law includes political parties and their associations and foundations, trade unions and employers' organisations and private entities that receive public subsidies or aid of more than 100,000 euros per year or that at least 40% of their annual income comes from public subsidies or aid, provided that they are higher than 5,000 euros.

  Article 8 of Law 19/2014, of 29 December 2014, lists the information that must be made public in application of the principle of transparency. The Transparency Guide for Associations and Foundations, published by the Government of Catalonia, details the information to be published on its website or transparency portal by entities receiving aid and subsidies, for the duration of the subsidy or public aid received by the entity:

  Institutional and organizational information

  • Mission and activities carried out
  • Applicable regulations
  • Statutes and registration number
  • Composition of governing bodies with identification of members
  • Updated organization chart
  • Structure of the group of entities, if any

  Economic, budgetary and patrimonial information

  • Annual activity plan
  • Annual accounts
  • Audit reports and reports of external audit bodies, if applicable
  • Remuneration of the management and administrative bodies of entities receiving aid and subsidies in excess of 10,000 euros
  • Inventory of assets

  Information on administrative management: contracts, agreements and grants and public aid

  • Procurement body
  • List of contracts signed with public administrations
  • List of agreements in force, modifications made and information on compliance and execution
  • List of grants and subsidies received during the last five years
  • Information concerning the financial control of the aid or grant received
  • Justifications submitted for the purpose of accountability

  Transparency Guide for Associations and Foundations Receiving Public Subsidies and Aid (Government of Catalonia) [in Catalan]

  More information on transparency of legal entities (Department of Justice of the Government of Catalonia)

Related activities