Convenis de col·laboració i cooperació

Retiment de comptes sobre els convenis subscrits per l'AMB amb altres administracions, organismes i entitats.

El visor gràfic permet explorar les dades sobre dels convenis subscrits per l'AMB des de l'any 2015 i analitzar de forma agregada, mitjançant filtres, les matèries, els organismes signants, les aportacions econòmiques o l'impacte territorial dels diversos convenis subscrits. També es poden consultar les dades detallades i el text de tots els convenis.

Les dades d'aquest visor interactiu s'actualitzen diàriament amb la informació que publica el Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya i, per facilitar-ne la classificació s'utilitzen també dades del Registre del sector públic local de Catalunya.

Fonts de dades

El visor es nodreix automàticament de les dades obertes publicades a les següents fonts: