Right of access to public information

Right of access to public information

The right of access to public information is a cornerstone of transparency. It is understood as a subjective right of citizens, which complements the information that can be obtained via the active transparency that the metropolitan administration makes available at the Transparency Portal.

Using this tool, citizens can access public information, which is understood as any information that has been drawn up by the administration or related bodies and which they have in their possession as a result of their activity or through the exercise of their duties, including information supplied by other bodies bound under the provisions of the Law.

The petitioner need not justify their request, but simply needs to make the request and identify himself or herself in order to access the information, unless the information is covered by some legal limit.

In order to channel requests to exercise the right of access made to the Barcelona Metropolitan Area, the procedure to be followed for processing such requests has been established and an electronic form has been set up for requests to be processed through the Transparency Portal by means of a digital signature. Alternatively, they can be submitted in person at the AMB Registry Office (Carrer 60, núm. 19 Planta Baixa | 08040 - Zona Franca - Barcelona).

Information already published

Before requesting information, please check the following page to see if it has already been published.

Public information

Information request

To exercise your right of access to public information, please fill in the following form.

Request information

Right of access statistics

Table with data on information requests processed by the AMB.

Table-summary

The right of access to public information in the AMB

The right of access to public information in the AMB

 • Circular on the procedure for exercising the right of access to public information in the AMB [in Catalan]

  Antecedents

  La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern publicada al DOGC núm. 6780 de 31 de desembre de 2014, (Llei de Transparència) estableix un seguit d'obligacions envers les administracions locals, per tal de donar a conèixer la seva activitat.

  El dret d'accés a la informació pública és un dels eixos bàsics de la Llei i es configura com a veritable dret subjectiu dels ciutadans, que complementa la informació que el ciutadà pot obtenir per via de la transparència activa a través del Portal de Transparència.

  La "informació pública" es defineix com tota la que ha estat elaborada per l'Administració i la que aquesta tingui en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministrin la resta de subjectes obligats d'acord amb l'establert per la Llei.

  La Llei regula el procediment específic d'exercici d'aquest dret d'accés, incloent-hi les causes d'inadmissió de les peticions d'accés a la informació i els límits materials que el restringeixen.

  L'article 19.2 de la Llei estableix que les administracions públiques han d'adoptar les mesures organitzatives necessàries per tal de garantir el compliment del dret d'accés a la informació pública.

  L'article 27.4 de la Llei preceptua que les administracions han d'establir sistemes per a integrar la gestió de les sol·licituds d'informació en l'àmbit de la seva organització interna.

  La disposició addicional quarta de la llei obliga a que els subjectes inclosos en el seu àmbit d'aplicació promoguin i facin les adaptacions organitzatives, procedimentals i de règim intern que calguin, per tal d'ajustar llur activitat i complir amb els preceptes de la Llei.

  L'article 73.1 del Reglament Orgànic Metropolità (ROM), estableix com a objectiu i obligació pròpia de l'AMB ampliar i reforçar la transparència de les seves activitats i reconeix i garanteix el dret de la ciutadania i els municipis d'accés a la informació relativa a aquestes activitats públiques.

  L'article 76 del ROM referent a l'oficina d'atenció i informació preveu que l'AMB es doti d'una Oficina d'atenció i informació amb mitjans tecnològics i d'organització adients per garantir una resposta eficaç en relació a les consultes sobre informació de la institució i els serveis públics.

  En aquest context, la Presidència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, mitjançant Decret de data 14 de desembre de 2015, assigna a l'Agència de Transparència entre d'altres funcions, la proposta i col·laboració en l'elaboració de protocols per garantir el dret d'accés a la informació, referides tant a la pròpia Àrea Metropolitana com a les seves entitats vinculades.

  Per tot l'anterior, la Presidència, fent ús de les competències que li atribueix l'article 3 c), f) i q) de la Llei 31/2010 del 3 d'agost de creació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a proposta de l'Agència de Transparència, emet la següent

  Circular sobre el procediment d'exercici del dret d'accés a la informació pública a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

  Primer.- Objecte

  L'objecte de la present Circular és l'establiment del procediment i assignació de funcions entre els diversos agents intervinents en la tramitació de les peticions d'accés a la informació pública que puguin formular-se pels ciutadans en el marc de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Tot això, sense perjudici de que puguin dictar-se, amb posterioritat, altres normes de desenvolupament, instruccions que la concretin, interpretin o clarifiquin o dels ajustos i adaptacions que aconselli la pràctica administrativa.

  No és objecte d'aquesta Circular regular la consulta ordinària d'expedients per part de subjectes que tinguin la condició d'interessats en els mateixos o altres que es regulin pel seu propi règim.

  Segon.- Agents implicats

  • L'Agència de Transparència . Centralitza la recepció de peticions de dret d'accés a la informació pública i les distribueix, obrint els corresponents expedients, en fa el seguiment i, amb posterioritat a la seva resolució, remet als interessats les resolucions adoptades per l'òrgan corresponent d'inadmissió, estimació, desestimació i arxiu de les actuacions per desistiment.
  • L'enllaç de transparència . És la persona designada per cada àrea o departament per fer tasques de seguiment i d'interlocució amb l'Agència de Transparència i que s'encarrega, entre d'altres funcions, de rebre les sol·licituds que li remet l'Agència i de gestionar-les en els termes de la present Circular.
  • Òrgan competent per resoldre : segons la matèria que es tracti seran competents els Directors o Directores d'Àrea en els àmbits respectius i la Gerència pel que fa a l'Àrea d'Administració i Territori.

  La competència per a resoldre en el cas d'organismes dependents o vinculats correspondrà al seu òrgan de direcció i de govern, segons el que tinguin establert.

  • Responsable de la tramitació : Director o Directora de Serveis de l'àmbit objecte de la sol·licitud d'accés
  • Oficina d'Atenció i Informació : S'encarrega del lliurament o posada a disposició del peticionari de la informació sol·licitada en els termes de la present Circular i de la gestió del cobrament dels preus públics que, en el seu cas, s'hagin d'abonar pel sol·licitant.
  • Secretaria General , intervindrà en el circuit en les funcions de fe pública que li són pròpies.

  Confidencialitat : Els agents i operadors intervinents en el procediment regulat en aquesta Circular guardaran confidencialitat sobre la identitat dels sol·licitants d'accés a la informació pública. La identificació de cada petició es farà mitjançant referència al número d'expedient assignat pel sistema informàtic de gestió d'expedients.

  Tercer.- Circuit

  A) Petició

  1) Sol·licitud d'accés a la informació pública.

  1.1. Es pot presentar:

  - De manera electrònica a través del formulari que s'habiliti a l'efecte al Portal de Transparència (cal disposar de signatura digital), que es registrarà electrònicament.

  - En paper, es registrarà al registre general.

  - Per derivació d'una altra administració que hagi rebut la petició i no sigui competent.

  1.2. Les peticions poden referir-se a informació corresponent a l'AMB en sentit estricte o a algun dels seus organismes dependents o vinculats, sense perjudici que aquests puguin rebre directament les peticions que els afectin.

  1.3. Requisits de la petició:

  - Identitat del sol·licitant.

  - Informació precisa a la que vol tenir accés.

  - Format en què es prefereix tenir accés a la informació.

  - Adreça de contacte, preferiblement electrònica.

  2) Trasllat de la sol·licitud a l'Agència de Transparència.

  3) Valoració per l'Agència sobre si la sol·licitud correspon a un àmbit de competència de l'AMB, prèvia consulta als serveis finalistes si fos necessari.

  3.1. Si no és competent s'informa l'interessat de la derivació de la seva petició a l'Administració que es consideri competent (si es coneix). El termini per fer-ho és de quinze dies naturals.

  3.2. Si la informació demanada ja es troba publicada a la web, l'Agència ho comunicarà per correu electrònic a l'interessat, proporcionant-li el corresponent enllaç. No caldrà obrir procediment administratiu.

  3.3. Si l'Agència conclou que l'AMB és competent, obrirà expedient administratiu i donarà trasllat de la sol·licitud o avís a l'enllaç de transparència de l'àrea o departament que estima que disposa de la informació per tal que se'n faci la tramitació.

  3.4. Si la informació correspon a un organisme dependent o vinculat a l'AMB, la petició es traslladarà a l'enllaç de transparència de l'organisme designat a l'efecte. Aquest trasllat tindrà caràcter de derivació de l'article 30 de la Llei de transparència i es comunicarà a l'interessat dintre d'un termini de quinze dies naturals. En aquest cas també s'obrirà expedient administratiu i se'n farà el seguiment per part de l'Agència de Transparència.

  B) Tramitació

  4) Un cop obert expedient i traslladada la sol·licitud a l'enllaç de transparència, l'Agència de Transparència informarà el sol·licitant dels següents extrems:

  - Data d'entrada de la sol·licitud (data de registre o data de recepció de la petició per l'AMB en cas de derivació d'altra administració)

  - Òrgan responsable de resoldre.

  - Data màxima per resoldre: un mes des de l'entrada de la sol·licitud.

  - Persona responsable de la tramitació.

  D'aquesta comunicació es donarà compte a l'enllaç de transparència designat a aquest efecte per cada àrea o dependència.

  En el cas de l'apartat 3.4. la tasca d'informació al sol·licitant correspondrà a l'organisme dependent al qual s'ha fet la derivació.

  5) L'enllaç de transparència de cada àrea o dependència o organisme vinculat o dependent rep la sol·licitud i la gestiona, assumint les següents tasques:

  5.1. Requerir aclariments si la sol·licitud fos de forma evident imprecisa o massa genèrica (el termini per esmenar és d'un mínim de 10 dies hàbils). Es prestarà, en el seu cas, assessorament al sol·licitant per tal que pugui concretar la seva petició. Un cop exhaurit el termini sense concretar la petició es considera que el sol·licitant ha desistit i es conclou l'expedient, donant compte a l'Agència de Transparència per a notificació i tancament de l'expedient.

  5.2. Si la sol·licitud és precisa, analitzar si és o no admesa a tràmit.

  5.3. La inadmissió només pot obeir a les següents causes previstes a l'article 29 de la Llei de transparència:

  a) Si es demanen notes, esborranys, resums, opinions o qualsevol document de treball intern sense rellevància o interès públic.

  b) Si per obtenir la informació que demanen cal una tasca complexa d'elaboració o reelaboració. Sense perjudici que es pugui donar accés a la informació de manera desglossada.

  c) Si la informació que es demana es troba en fase d'elaboració i s'ha de fer pública, d'acord amb les obligacions de transparència del títol II de la Llei, dins el termini de tres mesos.

  La inadmissió requereix resolució motivada de l'òrgan competent per resoldre i serà notificada a l'interessat per l'Agència de Transparència.

  C) Resolució

  5.4. En cas d'admissió:

  5.4.1. Es disposa d'un mes des de la recepció de la sol·licitud per resoldre sobre la seva admissió i estimació i notificar. Aquest termini es pot prorrogar en un màxim de quinze dies hàbils més si ho justifiquen el volum o la complexitat de la informació requerida. Aquesta circumstància es notificarà a l'interessat, així com les causes que la motiven.

  5.4.2. Si per a obtenir la informació que es demana cal una tasca complexa d'elaboració o reelaboració, es pot donar la informació de manera desglossada, amb l'audiència prèvia del sol·licitant.

  5.4.3. En cas de possible afectació de drets o interessos de tercers identificats o fàcilment identificables:

  § es donarà trasllat de la sol·licitud als tercers afectats i se'ls atorgarà un termini de 10 dies hàbils per presentar al·legacions. El termini per a resoldre es suspèn.

  § es notificarà el sol·licitant de l'existència de tercers afectats, de que aquests han estat notificats i de la suspensió del termini per resoldre.

  5.4.4. La desestimació total o parcial de la sol·licitud d'accés només pot acordar-se quan, d'acord amb l'article 21 de la Llei de transparència, la seva divulgació comporti un perjudici per a:

  a) la seguretat pública,

  b) la investigació o la sanció d'infraccions penals, administratives o disciplinàries,

  c) el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei,

  d) el principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva,

  e) els drets dels menors d'edat,

  f) la intimitat i els altres drets privats legítims,

  g) el secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial,

  h) la protecció de dades personals.

  La desestimació requereix resolució motivada de l'òrgan competent per resoldre i serà notificada a l'interessat per l'Agència de Transparència, amb indicació dels recursos que es poden interposar, inclosa la reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés (GAIP).

  5.4.5. Si s'estima la sol·licitud:

  o es pot formalitzar per escrit una resolució estimatòria

  o es pot lliurar directament la informació requerida

  o es pot substituir la resolució per una comunicació

  El criteri general haurà de ser el de dictar resolució estimatòria expressa, tret que per raons de compliment de termini sigui necessari el lliurament directe.

  L'estimació de la sol·licitud malgrat l'oposició de tercers haurà de ser motivada. En aquest cas, l'accés a la informació només es pot fer efectiu una vegada ha transcorregut el termini per a interposar recurs contenciós administratiu sense que s'hagi formalitzat o, en cas que s'hagi presentat aquest recurs, si no s'ha acompanyat de petició de mesures cautelars de suspensió o s'ha resolt aquest incident mantenint l'executivitat de l'acte administratiu.

  5.4.6. La informació s'ha de lliurar en el termini màxim de 30 dies hàbils des de la notificació de la resolució d'estimació o enviar-la conjuntament amb aquesta si això fos possible, en el format demanat.

  5.4.7. L'accés a la informació pública és gratuït si les dades són consultades en el lloc on es troben dipositades o bé si existeixen en format electrònic, cas en el qual han d'ésser lliurades per correu electrònic. L'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original estan subjectes, en el seu cas, al pagament del preu públic corresponent.

  5.4.8. L'expedició de la informació en format diferent al sol·licitat s'haurà de comunicar i motivar, tot indicant els formats alternatius possibles. Aquest supòsit només pot obeir a les causes següents, previstes a l'article 36 de la Llei :

  a) si hi ha una alternativa més econòmica que no dificulta al sol·licitant l'accés a les dades

  b) si la informació ja ha estat difosa o publicada provisionalment en un altre format i s'hi pot accedir fàcilment. En aquest cas, s'ha d'indicar al sol·licitant la font d'informació

  c) si es considera raonable utilitzar un format diferent del demanat, sempre que es justifiqui

  d) si el format en què s'ha demanat la informació pot comportar la pèrdua del suport que la conté o el pot danyar

  e) si tècnicament no és possible fer una còpia en el format en què s'ha demanat la informació

  f) si el format en què s'ha demanat la informació pot afectar els drets de propietat intel·lectual

  6) El responsable de la tramitació comunicarà a l'Agència de Transparència, per tal que aquesta faci el seguiment o, en el seu cas, faci les notificacions corresponents segons s'estableix a l'apartat següent -sense perjudici de que aquesta quedi recollida al programa de gestió d'expedients FIRMADOC en el cas d'àmbit AMB- les següents incidències:

  a) La petició d'aclariments al sol·licitant.

  b) La pròrroga del termini per resoldre.

  c) L'atorgament d'audiència a l'interessat en el cas de lliurament desglossada de la informació que requereixi una tasca complexa d'elaboració o reelaboració.

  d) L'arxiu de la petició per desistiment.

  e) La comunicació als tercers afectats.

  f) La inadmissió de la sol·licitud.

  g) L'estimació o desestimació de la sol·licitud.

  h) Qualsevol incidència rellevant que es presenti durant la tramitació.

  En el cas d'organismes dependents o vinculats a l'AMB no integrats en el sistema de gestió d'expedients FIRMADOC, les comunicacions anteriors es faran preferentment per correu electrònic, deixant constància a l'expedient propi de l'AMB de totes les actuacions portades a terme.

  Les àrees gestores comptaran amb el suport de l'Agència de Transparència per a orientar sobre els criteris derivats de la Llei i els que fixi amb caràcter interpretatiu la Comissió de Garantia del Dret d'Accés (GAIP).

  7) La notificació de la inadmissió de la sol·licitud, de la seva desestimació o estimació i de l'arxiu de les actuacions per desistiment, correspondrà a l'Agència de Transparència. En el cas d'organismes dependents o vinculats, aquestes tasques correspondran al propi organisme.

  8) El lliurament o posada a disposició de la informació sol·licitada correspondrà a l'Oficina d'Atenció i Informació , llevat de la seva consulta presencial al lloc on es trobin les dades o de la seva tramesa per correu electrònic. A excepció d'aquest darrer cas, el sol·licitant signarà una compareixença que acrediti l'efectivitat de l'accés a la informació pública sol·licitada.

  9) El tancament de l'expedient un cop completada la seva tramitació, correspon a l'Agència de Transparència.

  10) En raó de la competència general de la Gerència i de les Direccions d'Àrea per a l'impuls, la tramitació i la gestió dels assumptes dels seus respectius departaments, correspon als Directors o Directores d'Àrea i a la Gerència, en l'Àrea d'Administració i Territori, dictar les resolucions sobre l'estimació o desestimació de les sol·licituds d'accés a la informació pública de les respectives Àrees.

  Quart.- Criteris per a la resolució motivada de l'expedient

  L'obligació de resoldre per part de l'Administració es troba recollida genèricament a l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu. Aquesta exigència cobra especial força en el cas del dret d'accés a la informació pública recollit a la Llei 19/2014 de transparència, atès el caràcter positiu del silenci en cas de manca de resolució en el termini fixat.

  La resolució de l'expedient de petició d'accés de manera expressa és desitjable pels casos estimatoris de l'accés, i imprescindible pels casos de denegació. S'ha de tenir en compte que l'incompliment de terminis constitueix una infracció greu d'acord amb el règim sancionador de la Llei 19/2014 de transparència.

  Les resolucions de denegació total o parcial de l'accés a la informació han d'emparar-se en la concurrència dels límits previstos als articles 21 i següents de la Llei 19/2014 de transparència, els quals, atès el caràcter limitatiu del dret d'accés s'hauran d'interpretar de manera restrictiva i no poden ampliar-se per analogia.

  La concurrència d'un límit d'accés a la informació s'ha d'analitzar per cada cas en concret, avaluant el dany efectiu que pot resultar de la difusió de la informació, considerant els drets concurrents i ponderant-ne la prevalença entre l'interès en la difusió de la informació i altres possibles interessos presents susceptibles de protecció establerts a la Llei.

  Aquest procés d'anàlisi de la concurrència d'un límit d'accés a la informació ha de quedar reflectit a la resolució desestimatòria que s'adopti, la qual incorporarà els raonaments sobre el dany efectiu o molt probable que comportaria la difusió de la informació i la justificació de la ponderació dels interessos concurrents.

  En virtut del principi de proporcionalitat consagrat a l'article 22 de la Llei 19/2014, pot acordar-se un accés parcial de la part de informació no afectada pel límit invocat o bé l'accés amb anonimització de dades.

  La resolució d'inadmissió de la petició d'accés, en tant que constitueix un judici previ sobre la procedència de la sol·licitud d'informació, ha de ser igualment rigorosa en l'anàlisi de la concurrència de les causes que donen lloc a la mateixa (article 29 de la Llei).

  A l'igual que en el cas de les desestimacions, hauran de contenir la justificació raonada de l'existència de la causa de inadmissió invocada.

  Requereixen també motivació raonada de la decisió adoptada, les resolucions que estimin la sol·licitud d'accés malgrat l'oposició de tercers i les que estableixin el lliurament de la informació en format diferent al sol·licitat.

  Cinquè.- Règim sancionador

  Constitueixen infraccions molt greus amb relació al dret d'accés a la informació pública regulat per aquesta circular, d'acord amb l'article 77.2 de la Llei 19/2014:

  a) Donar informació parcial, o emetre o manipular informació rellevant amb l'objectiu d'influir en la formació de l'opinió ciutadana.

  b) Impedir o obstaculitzar deliberadament l'accés a la informació en el cas de resolució estimatòria i en els casos establerts pels articles 35.1. i 42 de la Llei.

  c) Facilitar informació relativa a les dades personals compreses a l'article 23 de la Llei sense el consentiment, exprés i per escrit, de les persones afectades.

  d) Ocultar l'existència d'informació pública per a impedir-ne el coneixement i l'accés.

  Constitueixen infraccions greus amb relació al dret d'accés a la informació pública regulat per aquesta circular, d'acord amb l'article 78.2 de la Llei 19/2014:

  a) Donar informació incompleta o parcial, sempre que no estigui justificat amb l'objecte de fer compatible el dret d'accés a la informació pública amb altres drets.

  b) Facilitar intencionadament informació sotmesa a l'aplicació dels límits establerts per la llei en perjudici de tercers, llevat dels referents a dades personals protegides.

  c) Ometre el tràmit d'audiència dels tercers afectats per les sol·licituds d'accés a la informació pública, si els tercers estan clarament identificats.

  d) Desestimar sense motivació les sol·licituds d'accés a la informació pública.

  e) Facilitar deliberadament la informació en un format o unes condicions que n'impedeixin o en dificultin manifestament la comprensió.

  f) Condicionar l'accés a la informació al pagament d'una contraprestació en els supòsits d'accés gratuït.

  g) Exigir una sol·licitud prèvia o l'obtenció d'una llicència tipus per a reutilitzar la informació pública si aquest requisit no és exigible.

  h) Incomplir els terminis establerts per a facilitar la informació sol·licitada sense que hi hagi una causa legal que ho justifiqui.

  i) No resoldre les sol·licitud d'accés a la informació de manera expressa i motivada dins el termini preceptiu.

  Sisè.- Documents del circuit

  L'Agència de Transparència facilitarà a través del programa de gestió d'expedients FIRMADOC les plantilles i models accessibles a tothom, susceptibles d'utilització en les diferents fases del procediment del circuit descrit en aquesta circular, responent a la casuística més comuna que pugui presentar-se. Els operadors els hauran de completar i/o adaptar al cas concret, especialment pel que fa a la seva motivació.

  Setè.- Protecció de dades

  Els serveis, en la documentació que generin en desenvolupament de la seva tasca, hauran de garantir la protecció de dades personals en compliment de la legalitat vigent i s'haurà de procurar ometre les referències identificatives de persones físiques per tal de facilitar l'anonimització de dades de cara a possibles futures consultes de documentació.

  Vuitè.- Memòria

  L'Agència de Transparència elaborarà amb periodicitat anual una memòria descriptiva de l'exercici del dret d'accés a la informació pública de quina tramitació s'hagi fet càrrec l'AMB o els seus organismes dependents o vinculants, en aquest últim cas, si la sol·licitud ha estat tramitada a través del Portal de Transparència de l'AMB o el seu registre presencial o per derivació a l'AMB emesa per altra administració.

  Barcelona, 2 de març de 2016

  La Presidenta

  Ada Colau Ballano

 • Diagram summarising the procedure [in Catalan]

   

 • Regulations and additional information [in Catalan]

Claims and appeals

People who exercise their right of access to public information before the Barcelona Metropolitan Area and do not receive a response within the established deadline or consider that the response received is incomplete, insufficient or does not correspond to the information requested, have several ways to claim and ensure that they can make effective use of this right:

 • Administrative silence

  Once the period for a resolution has expired without the corresponding resolution having been issued and notified by the Barcelona Metropolitan Area, the effect will be favourable unless any of the limits established in Law 19/2014, of 29 December, or a regulation with legal rank expressly establishes a total or partial rejection effect (Art. 35 of Law 19/2014, of 29 December and Art. 71.5 of Decree 8/2021, of 9 February).

  Deadline for claiming the information

  The applicant may claim the delivery of the requested information at any time from the moment in which the deadline for resolution has expired without the corresponding resolution having been issued and notified.

  Submission of the claim

  The effective delivery of the requested information can be claimed by sending an e-mail to the Transparency Agency or by means of a generic request through the electronic register.

  Generic electronic request

  Deadline for the administration to respond

  The metropolitan administration is obliged to provide access to public information estimated by administrative silence within thirty working days, counting from the moment the applicant requests it (Arts. 35.3 and 36 of Law 19/2014, of 29 December and Art. 72 of Decree 8/2021, of 9 February).

 • Administrative appeal

  Express or presumed resolutions regarding access to public information may be subject to an optional appeal for reconsideration before the body that issued them. In the case of the Metropolitan Area of Barcelona, the Manager is the body that has been attributed the competence to resolve the requests for the exercise of the right of access and is the body before which the optional appeal for reconsideration must be filed (Art. 38 of Law 19/2014, of 29 December).

  Deadline for filing the appeal

  One month from the day following the reception of the notification of resolution by the applicant (Arts. 123 and 124 of Law 39/2015, of 1 October).

  Filing

  To file an optional appeal for reconsideration, a written request to the Manager of the Metropolitan Area of Barcelona must be submitted by means of a generic request by electronic registration or by any of the means established in Art. 16.4 of Law 39/2015, of 1 October.

  Generic electronic request

  Deadline for the administration to resolve

  The metropolitan administration has a maximum period of one month to issue and notify the resolution of the optional appeal for reconsideration.

 • Complaint before the GAIP

  The Commission for the Guarantee of the Right of Access to Public Information (GAIP) is the independent body responsible for ensuring effective compliance with the right of access to public information and for resolving conflicts on the application of the limits for denying or restricting the right of access.

  Express or presumed resolutions on access to public information and, where appropriate, those resolving the appeal for reconsideration may be subject to free and voluntary complaint before the Commission for the Guarantee of the Right of Access to Public Information (Art. 39.1 of Law 19/2014, of 29 December).

  Deadline for filing a complaint

  One month starting from:

  • The reception of a communication with the requested information without an express resolution (simplified procedure regulated by Art. 34.8 of Law 19/2014, of 29 December and Art. 73 of Decree 8/2021, of 9 February).
  • The notification of an express resolution
  • The expiration of the deadline for resolving the application without the corresponding resolution having been issued and notified
  • The expiration of the deadline for the physical delivery of the information without it having been made effective
  • The rejection of the optional appeal for reconsideration

  More information: Art. 42.1 of Law 19/2014, of 29 December

  Filing

  The filing of complaints before the Commission for the Guarantee of the Right of Access to Public Information can be done through an electronic form from the GAIP's own website.

  Filing a complaint before the GAIP

  Deadline for the GAIP to resolve

  If within two months from the filing of the complaint the GAIP has not issued and notified the resolution, it may be understood as dismissed (Art. 42.9 of Law 19/2014, of 29 December).

 • Contentious-administrative appeal

  A contentious administrative appeal may be filed against acts that put an end to administrative proceedings (express or presumed resolutions of requests to exercise the right of access) or that resolve the administrative appeals that have been filed (Art. 71.4 of Law 19/2014, of 29 December).

  Deadline for filing a contentious-administrative appeal

  Two months from the day following the notification of the act that puts an end to administrative proceedings, if it is express, or six months in the case of presumptive acts, from the day following the day on which the presumptive act is produced (Art. 46 of Law 29/1998, of 13 July).

  Filing

  The contentious-administrative appeal must be filed before the Barcelona Contentious-Administrative Court.

  List of contentious administrative courts in Barcelona

Reports on the exercise of the right of access to public information in the AMB [in Catalan]

Most frequently requested public information

In the case of requests for information submitted to the AMB there is no information requested with the frequency of three or more times in a calendar year by different applicants, according to the criteria established by Article 51 of Decree 8/2021, of 9 February, on transparency and the right of access to public information.

Details of all requests for access to public information since 2021 are available in the Register of requests for public information.

In addition, the following graphs show a summary of the subject and type of information requested each year.

2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016


Opinions of the Commission for Guaranteeing the Right of Access to Public Information (GAIP) issued at the request of the Transparency Agency [in Catalan]

 

 • Opinion no. 3/2016 General consultation regarding the inclusion of other administrations within the concept of affected third parties for the purposes of the application of Article 31 of the Law on Transparency, 29/06/2016.
 • Opinion no. 4/2016 General consultation regarding the position of private providers of public services under Article 3.1.d of Law 19/2014 in the procedure for access to information held by them, 29/6/2016.
 • Opinion no. 5/2016 General consultation on the limit of secrecy and confidentiality in proceedings handled by the administration, the limit of equality of the parties in judicial proceedings and its impact on access to information relating to the strategy of the Administration in a judicial proceeding to which it is a party, 13/10/2016.
 • Opinion no. 6/2016 General consultation on the entry into force and time reference of active disclosure obligations and the need to prepare the information requested, 26/10/2016.
 • Opinion no. 7/2016 General consultation on access by interested parties to information contained in an administrative procedure in course or open, 30/11/2016.
 • List of all opinions issued by GAIP