Dret d'accés a la informació pública

Dret d'accés a la informació pública

El dret d'accés a la informació pública és un dels eixos bàsics de la transparència. Es configura com un dret subjectiu de la ciutadania, que complementa la informació que aquesta pot obtenir per via de la transparència activa que l'administració metropolitana posa al seu abast en el Portal de Transparència.

Mitjançant aquesta eina, la ciutadania pot accedir a la informació pública, entesa aquesta com tota aquella que ha estat elaborada per l'Administració i les entitats vinculades i la que aquestes tinguin en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministrin la resta de subjectes obligats d'acord amb l'establert per la Llei.

La persona sol·licitant no ha de justificar la seva petició, només cal que la concreti i que s'identifiqui per tal d'accedir a la informació, llevat que existeixi un límit legal que en restringeixi l'accés.

Per tal de canalitzar les peticions per a exercir el dret d'accés que es formulin davant de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, s'ha establert el procediment que ha de seguir la tramitació de les sol·licituds i s'ha habilitat un formulari electrònic per a les peticions que es tramitin a través del Portal de Transparència mitjançant signatura digital. Alternativament, es poden presentar de forma presencial a l'Oficina del Registre de l'AMB (Carrer 60, núm. 19 Planta Baixa | 08040 - Zona Franca - Barcelona).

Informació ja publicada

Abans de sol·licitar informació, consulta en la següent pàgina si ja està publicada.

Informació pública

Sol·licitud d'informació

Per exercir el dret d'accés a la informació pública omple el següent formulari.

Sol·licita informació

Estadístiques de dret d'accés

Taula amb les dades sobre les sol·licituds d'informació tramitades per l'AMB.

Taula-resum

El dret d'accés a la informació pública a l'AMB

El dret d'accés a la informació pública a l'AMB

  • Circular del procediment d'exercici del dret d'accés a la informació pública a l'AMB

    Antecedents

    La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern publicada al DOGC núm. 6780 de 31 de desembre de 2014, (Llei de Transparència) estableix un seguit d'obligacions envers les administracions locals, per tal de donar a conèixer la seva activitat.

    El dret d'accés a la informació pública és un dels eixos bàsics de la Llei i es configura com a veritable dret subjectiu dels ciutadans, que complementa la informació que el ciutadà pot obtenir per via de la transparència activa a través del Portal de Transparència.

    La "informació pública" es defineix com tota la que ha estat elaborada per l'Administració i la que aquesta tingui en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministrin la resta de subjectes obligats d'acord amb l'establert per la Llei.

    La Llei regula el procediment específic d'exercici d'aquest dret d'accés, incloent-hi les causes d'inadmissió de les peticions d'accés a la informació i els límits materials que el restringeixen.

    L'article 19.2 de la Llei estableix que les administracions públiques han d'adoptar les mesures organitzatives necessàries per tal de garantir el compliment del dret d'accés a la informació pública.

    L'article 27.4 de la Llei preceptua que les administracions han d'establir sistemes per a integrar la gestió de les sol·licituds d'informació en l'àmbit de la seva organització interna.

    La disposició addicional quarta de la llei obliga a que els subjectes inclosos en el seu àmbit d'aplicació promoguin i facin les adaptacions organitzatives, procedimentals i de règim intern que calguin, per tal d'ajustar llur activitat i complir amb els preceptes de la Llei.

    L'article 73.1 del Reglament Orgànic Metropolità (ROM), estableix com a objectiu i obligació pròpia de l'AMB ampliar i reforçar la transparència de les seves activitats i reconeix i garanteix el dret de la ciutadania i els municipis d'accés a la informació relativa a aquestes activitats públiques.

    L'article 76 del ROM referent a l'oficina d'atenció i informació preveu que l'AMB es doti d'una Oficina d'atenció i informació amb mitjans tecnològics i d'organització adients per garantir una resposta eficaç en relació a les consultes sobre informació de la institució i els serveis públics.

    En aquest context, la Presidència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, mitjançant Decret de data 14 de desembre de 2015, assigna a l'Agència de Transparència entre d'altres funcions, la proposta i col·laboració en l'elaboració de protocols per garantir el dret d'accés a la informació, referides tant a la pròpia Àrea Metropolitana com a les seves entitats vinculades.

    Per tot l'anterior, la Presidència, fent ús de les competències que li atribueix l'article 3 c), f) i q) de la Llei 31/2010 del 3 d'agost de creació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a proposta de l'Agència de Transparència, emet la següent

    Circular sobre el procediment d'exercici del dret d'accés a la informació pública a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

    Primer.- Objecte

    L'objecte de la present Circular és l'establiment del procediment i assignació de funcions entre els diversos agents intervinents en la tramitació de les peticions d'accés a la informació pública que puguin formular-se pels ciutadans en el marc de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Tot això, sense perjudici de que puguin dictar-se, amb posterioritat, altres normes de desenvolupament, instruccions que la concretin, interpretin o clarifiquin o dels ajustos i adaptacions que aconselli la pràctica administrativa.

    No és objecte d'aquesta Circular regular la consulta ordinària d'expedients per part de subjectes que tinguin la condició d'interessats en els mateixos o altres que es regulin pel seu propi règim.

    Segon.- Agents implicats

    • L'Agència de Transparència . Centralitza la recepció de peticions de dret d'accés a la informació pública i les distribueix, obrint els corresponents expedients, en fa el seguiment i, amb posterioritat a la seva resolució, remet als interessats les resolucions adoptades per l'òrgan corresponent d'inadmissió, estimació, desestimació i arxiu de les actuacions per desistiment.
    • L'enllaç de transparència . És la persona designada per cada àrea o departament per fer tasques de seguiment i d'interlocució amb l'Agència de Transparència i que s'encarrega, entre d'altres funcions, de rebre les sol·licituds que li remet l'Agència i de gestionar-les en els termes de la present Circular.
    • Òrgan competent per resoldre : segons la matèria que es tracti seran competents els Directors o Directores d'Àrea en els àmbits respectius i la Gerència pel que fa a l'Àrea d'Administració i Territori.

    La competència per a resoldre en el cas d'organismes dependents o vinculats correspondrà al seu òrgan de direcció i de govern, segons el que tinguin establert.

    • Responsable de la tramitació : Director o Directora de Serveis de l'àmbit objecte de la sol·licitud d'accés
    • Oficina d'Atenció i Informació : S'encarrega del lliurament o posada a disposició del peticionari de la informació sol·licitada en els termes de la present Circular i de la gestió del cobrament dels preus públics que, en el seu cas, s'hagin d'abonar pel sol·licitant.
    • Secretaria General , intervindrà en el circuit en les funcions de fe pública que li són pròpies.

    Confidencialitat : Els agents i operadors intervinents en el procediment regulat en aquesta Circular guardaran confidencialitat sobre la identitat dels sol·licitants d'accés a la informació pública. La identificació de cada petició es farà mitjançant referència al número d'expedient assignat pel sistema informàtic de gestió d'expedients.

    Tercer.- Circuit

    A) Petició

    1) Sol·licitud d'accés a la informació pública.

    1.1. Es pot presentar:

    - De manera electrònica a través del formulari que s'habiliti a l'efecte al Portal de Transparència (cal disposar de signatura digital), que es registrarà electrònicament.

    - En paper, es registrarà al registre general.

    - Per derivació d'una altra administració que hagi rebut la petició i no sigui competent.

    1.2. Les peticions poden referir-se a informació corresponent a l'AMB en sentit estricte o a algun dels seus organismes dependents o vinculats, sense perjudici que aquests puguin rebre directament les peticions que els afectin.

    1.3. Requisits de la petició:

    - Identitat del sol·licitant.

    - Informació precisa a la que vol tenir accés.

    - Format en què es prefereix tenir accés a la informació.

    - Adreça de contacte, preferiblement electrònica.

    2) Trasllat de la sol·licitud a l'Agència de Transparència.

    3) Valoració per l'Agència sobre si la sol·licitud correspon a un àmbit de competència de l'AMB, prèvia consulta als serveis finalistes si fos necessari.

    3.1. Si no és competent s'informa l'interessat de la derivació de la seva petició a l'Administració que es consideri competent (si es coneix). El termini per fer-ho és de quinze dies naturals.

    3.2. Si la informació demanada ja es troba publicada a la web, l'Agència ho comunicarà per correu electrònic a l'interessat, proporcionant-li el corresponent enllaç. No caldrà obrir procediment administratiu.

    3.3. Si l'Agència conclou que l'AMB és competent, obrirà expedient administratiu i donarà trasllat de la sol·licitud o avís a l'enllaç de transparència de l'àrea o departament que estima que disposa de la informació per tal que se'n faci la tramitació.

    3.4. Si la informació correspon a un organisme dependent o vinculat a l'AMB, la petició es traslladarà a l'enllaç de transparència de l'organisme designat a l'efecte. Aquest trasllat tindrà caràcter de derivació de l'article 30 de la Llei de transparència i es comunicarà a l'interessat dintre d'un termini de quinze dies naturals. En aquest cas també s'obrirà expedient administratiu i se'n farà el seguiment per part de l'Agència de Transparència.

    B) Tramitació

    4) Un cop obert expedient i traslladada la sol·licitud a l'enllaç de transparència, l'Agència de Transparència informarà el sol·licitant dels següents extrems:

    - Data d'entrada de la sol·licitud (data de registre o data de recepció de la petició per l'AMB en cas de derivació d'altra administració)

    - Òrgan responsable de resoldre.

    - Data màxima per resoldre: un mes des de l'entrada de la sol·licitud.

    - Persona responsable de la tramitació.

    D'aquesta comunicació es donarà compte a l'enllaç de transparència designat a aquest efecte per cada àrea o dependència.

    En el cas de l'apartat 3.4. la tasca d'informació al sol·licitant correspondrà a l'organisme dependent al qual s'ha fet la derivació.

    5) L'enllaç de transparència de cada àrea o dependència o organisme vinculat o dependent rep la sol·licitud i la gestiona, assumint les següents tasques:

    5.1. Requerir aclariments si la sol·licitud fos de forma evident imprecisa o massa genèrica (el termini per esmenar és d'un mínim de 10 dies hàbils). Es prestarà, en el seu cas, assessorament al sol·licitant per tal que pugui concretar la seva petició. Un cop exhaurit el termini sense concretar la petició es considera que el sol·licitant ha desistit i es conclou l'expedient, donant compte a l'Agència de Transparència per a notificació i tancament de l'expedient.

    5.2. Si la sol·licitud és precisa, analitzar si és o no admesa a tràmit.

    5.3. La inadmissió només pot obeir a les següents causes previstes a l'article 29 de la Llei de transparència:

    a) Si es demanen notes, esborranys, resums, opinions o qualsevol document de treball intern sense rellevància o interès públic.

    b) Si per obtenir la informació que demanen cal una tasca complexa d'elaboració o reelaboració. Sense perjudici que es pugui donar accés a la informació de manera desglossada.

    c) Si la informació que es demana es troba en fase d'elaboració i s'ha de fer pública, d'acord amb les obligacions de transparència del títol II de la Llei, dins el termini de tres mesos.

    La inadmissió requereix resolució motivada de l'òrgan competent per resoldre i serà notificada a l'interessat per l'Agència de Transparència.

    C) Resolució

    5.4. En cas d'admissió:

    5.4.1. Es disposa d'un mes des de la recepció de la sol·licitud per resoldre sobre la seva admissió i estimació i notificar. Aquest termini es pot prorrogar en un màxim de quinze dies hàbils més si ho justifiquen el volum o la complexitat de la informació requerida. Aquesta circumstància es notificarà a l'interessat, així com les causes que la motiven.

    5.4.2. Si per a obtenir la informació que es demana cal una tasca complexa d'elaboració o reelaboració, es pot donar la informació de manera desglossada, amb l'audiència prèvia del sol·licitant.

    5.4.3. En cas de possible afectació de drets o interessos de tercers identificats o fàcilment identificables:

    § es donarà trasllat de la sol·licitud als tercers afectats i se'ls atorgarà un termini de 10 dies hàbils per presentar al·legacions. El termini per a resoldre es suspèn.

    § es notificarà el sol·licitant de l'existència de tercers afectats, de que aquests han estat notificats i de la suspensió del termini per resoldre.

    5.4.4. La desestimació total o parcial de la sol·licitud d'accés només pot acordar-se quan, d'acord amb l'article 21 de la Llei de transparència, la seva divulgació comporti un perjudici per a:

    a) la seguretat pública,

    b) la investigació o la sanció d'infraccions penals, administratives o disciplinàries,

    c) el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei,

    d) el principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva,

    e) els drets dels menors d'edat,

    f) la intimitat i els altres drets privats legítims,

    g) el secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial,

    h) la protecció de dades personals.

    La desestimació requereix resolució motivada de l'òrgan competent per resoldre i serà notificada a l'interessat per l'Agència de Transparència, amb indicació dels recursos que es poden interposar, inclosa la reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés (GAIP).

    5.4.5. Si s'estima la sol·licitud:

    o es pot formalitzar per escrit una resolució estimatòria

    o es pot lliurar directament la informació requerida

    o es pot substituir la resolució per una comunicació

    El criteri general haurà de ser el de dictar resolució estimatòria expressa, tret que per raons de compliment de termini sigui necessari el lliurament directe.

    L'estimació de la sol·licitud malgrat l'oposició de tercers haurà de ser motivada. En aquest cas, l'accés a la informació només es pot fer efectiu una vegada ha transcorregut el termini per a interposar recurs contenciós administratiu sense que s'hagi formalitzat o, en cas que s'hagi presentat aquest recurs, si no s'ha acompanyat de petició de mesures cautelars de suspensió o s'ha resolt aquest incident mantenint l'executivitat de l'acte administratiu.

    5.4.6. La informació s'ha de lliurar en el termini màxim de 30 dies hàbils des de la notificació de la resolució d'estimació o enviar-la conjuntament amb aquesta si això fos possible, en el format demanat.

    5.4.7. L'accés a la informació pública és gratuït si les dades són consultades en el lloc on es troben dipositades o bé si existeixen en format electrònic, cas en el qual han d'ésser lliurades per correu electrònic. L'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original estan subjectes, en el seu cas, al pagament del preu públic corresponent.

    5.4.8. L'expedició de la informació en format diferent al sol·licitat s'haurà de comunicar i motivar, tot indicant els formats alternatius possibles. Aquest supòsit només pot obeir a les causes següents, previstes a l'article 36 de la Llei :

    a) si hi ha una alternativa més econòmica que no dificulta al sol·licitant l'accés a les dades

    b) si la informació ja ha estat difosa o publicada provisionalment en un altre format i s'hi pot accedir fàcilment. En aquest cas, s'ha d'indicar al sol·licitant la font d'informació

    c) si es considera raonable utilitzar un format diferent del demanat, sempre que es justifiqui

    d) si el format en què s'ha demanat la informació pot comportar la pèrdua del suport que la conté o el pot danyar

    e) si tècnicament no és possible fer una còpia en el format en què s'ha demanat la informació

    f) si el format en què s'ha demanat la informació pot afectar els drets de propietat intel·lectual

    6) El responsable de la tramitació comunicarà a l'Agència de Transparència, per tal que aquesta faci el seguiment o, en el seu cas, faci les notificacions corresponents segons s'estableix a l'apartat següent -sense perjudici de que aquesta quedi recollida al programa de gestió d'expedients FIRMADOC en el cas d'àmbit AMB- les següents incidències:

    a) La petició d'aclariments al sol·licitant.

    b) La pròrroga del termini per resoldre.

    c) L'atorgament d'audiència a l'interessat en el cas de lliurament desglossada de la informació que requereixi una tasca complexa d'elaboració o reelaboració.

    d) L'arxiu de la petició per desistiment.

    e) La comunicació als tercers afectats.

    f) La inadmissió de la sol·licitud.

    g) L'estimació o desestimació de la sol·licitud.

    h) Qualsevol incidència rellevant que es presenti durant la tramitació.

    En el cas d'organismes dependents o vinculats a l'AMB no integrats en el sistema de gestió d'expedients FIRMADOC, les comunicacions anteriors es faran preferentment per correu electrònic, deixant constància a l'expedient propi de l'AMB de totes les actuacions portades a terme.

    Les àrees gestores comptaran amb el suport de l'Agència de Transparència per a orientar sobre els criteris derivats de la Llei i els que fixi amb caràcter interpretatiu la Comissió de Garantia del Dret d'Accés (GAIP).

    7) La notificació de la inadmissió de la sol·licitud, de la seva desestimació o estimació i de l'arxiu de les actuacions per desistiment, correspondrà a l'Agència de Transparència. En el cas d'organismes dependents o vinculats, aquestes tasques correspondran al propi organisme.

    8) El lliurament o posada a disposició de la informació sol·licitada correspondrà a l'Oficina d'Atenció i Informació , llevat de la seva consulta presencial al lloc on es trobin les dades o de la seva tramesa per correu electrònic. A excepció d'aquest darrer cas, el sol·licitant signarà una compareixença que acrediti l'efectivitat de l'accés a la informació pública sol·licitada.

    9) El tancament de l'expedient un cop completada la seva tramitació, correspon a l'Agència de Transparència.

    10) En raó de la competència general de la Gerència i de les Direccions d'Àrea per a l'impuls, la tramitació i la gestió dels assumptes dels seus respectius departaments, correspon als Directors o Directores d'Àrea i a la Gerència, en l'Àrea d'Administració i Territori, dictar les resolucions sobre l'estimació o desestimació de les sol·licituds d'accés a la informació pública de les respectives Àrees.

    Quart.- Criteris per a la resolució motivada de l'expedient

    L'obligació de resoldre per part de l'Administració es troba recollida genèricament a l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu. Aquesta exigència cobra especial força en el cas del dret d'accés a la informació pública recollit a la Llei 19/2014 de transparència, atès el caràcter positiu del silenci en cas de manca de resolució en el termini fixat.

    La resolució de l'expedient de petició d'accés de manera expressa és desitjable pels casos estimatoris de l'accés, i imprescindible pels casos de denegació. S'ha de tenir en compte que l'incompliment de terminis constitueix una infracció greu d'acord amb el règim sancionador de la Llei 19/2014 de transparència.

    Les resolucions de denegació total o parcial de l'accés a la informació han d'emparar-se en la concurrència dels límits previstos als articles 21 i següents de la Llei 19/2014 de transparència, els quals, atès el caràcter limitatiu del dret d'accés s'hauran d'interpretar de manera restrictiva i no poden ampliar-se per analogia.

    La concurrència d'un límit d'accés a la informació s'ha d'analitzar per cada cas en concret, avaluant el dany efectiu que pot resultar de la difusió de la informació, considerant els drets concurrents i ponderant-ne la prevalença entre l'interès en la difusió de la informació i altres possibles interessos presents susceptibles de protecció establerts a la Llei.

    Aquest procés d'anàlisi de la concurrència d'un límit d'accés a la informació ha de quedar reflectit a la resolució desestimatòria que s'adopti, la qual incorporarà els raonaments sobre el dany efectiu o molt probable que comportaria la difusió de la informació i la justificació de la ponderació dels interessos concurrents.

    En virtut del principi de proporcionalitat consagrat a l'article 22 de la Llei 19/2014, pot acordar-se un accés parcial de la part de informació no afectada pel límit invocat o bé l'accés amb anonimització de dades.

    La resolució d'inadmissió de la petició d'accés, en tant que constitueix un judici previ sobre la procedència de la sol·licitud d'informació, ha de ser igualment rigorosa en l'anàlisi de la concurrència de les causes que donen lloc a la mateixa (article 29 de la Llei).

    A l'igual que en el cas de les desestimacions, hauran de contenir la justificació raonada de l'existència de la causa de inadmissió invocada.

    Requereixen també motivació raonada de la decisió adoptada, les resolucions que estimin la sol·licitud d'accés malgrat l'oposició de tercers i les que estableixin el lliurament de la informació en format diferent al sol·licitat.

    Cinquè.- Règim sancionador

    Constitueixen infraccions molt greus amb relació al dret d'accés a la informació pública regulat per aquesta circular, d'acord amb l'article 77.2 de la Llei 19/2014:

    a) Donar informació parcial, o emetre o manipular informació rellevant amb l'objectiu d'influir en la formació de l'opinió ciutadana.

    b) Impedir o obstaculitzar deliberadament l'accés a la informació en el cas de resolució estimatòria i en els casos establerts pels articles 35.1. i 42 de la Llei.

    c) Facilitar informació relativa a les dades personals compreses a l'article 23 de la Llei sense el consentiment, exprés i per escrit, de les persones afectades.

    d) Ocultar l'existència d'informació pública per a impedir-ne el coneixement i l'accés.

    Constitueixen infraccions greus amb relació al dret d'accés a la informació pública regulat per aquesta circular, d'acord amb l'article 78.2 de la Llei 19/2014:

    a) Donar informació incompleta o parcial, sempre que no estigui justificat amb l'objecte de fer compatible el dret d'accés a la informació pública amb altres drets.

    b) Facilitar intencionadament informació sotmesa a l'aplicació dels límits establerts per la llei en perjudici de tercers, llevat dels referents a dades personals protegides.

    c) Ometre el tràmit d'audiència dels tercers afectats per les sol·licituds d'accés a la informació pública, si els tercers estan clarament identificats.

    d) Desestimar sense motivació les sol·licituds d'accés a la informació pública.

    e) Facilitar deliberadament la informació en un format o unes condicions que n'impedeixin o en dificultin manifestament la comprensió.

    f) Condicionar l'accés a la informació al pagament d'una contraprestació en els supòsits d'accés gratuït.

    g) Exigir una sol·licitud prèvia o l'obtenció d'una llicència tipus per a reutilitzar la informació pública si aquest requisit no és exigible.

    h) Incomplir els terminis establerts per a facilitar la informació sol·licitada sense que hi hagi una causa legal que ho justifiqui.

    i) No resoldre les sol·licitud d'accés a la informació de manera expressa i motivada dins el termini preceptiu.

    Sisè.- Documents del circuit

    L'Agència de Transparència facilitarà a través del programa de gestió d'expedients FIRMADOC les plantilles i models accessibles a tothom, susceptibles d'utilització en les diferents fases del procediment del circuit descrit en aquesta circular, responent a la casuística més comuna que pugui presentar-se. Els operadors els hauran de completar i/o adaptar al cas concret, especialment pel que fa a la seva motivació.

    Setè.- Protecció de dades

    Els serveis, en la documentació que generin en desenvolupament de la seva tasca, hauran de garantir la protecció de dades personals en compliment de la legalitat vigent i s'haurà de procurar ometre les referències identificatives de persones físiques per tal de facilitar l'anonimització de dades de cara a possibles futures consultes de documentació.

    Vuitè.- Memòria

    L'Agència de Transparència elaborarà amb periodicitat anual una memòria descriptiva de l'exercici del dret d'accés a la informació pública de quina tramitació s'hagi fet càrrec l'AMB o els seus organismes dependents o vinculants, en aquest últim cas, si la sol·licitud ha estat tramitada a través del Portal de Transparència de l'AMB o el seu registre presencial o per derivació a l'AMB emesa per altra administració.

    Barcelona, 2 de març de 2016

    La Presidenta

    Ada Colau Ballano

  • Diagrama resum del procediment
    Diagrama del procediment d'exercici del dret d'accés a la informació pública

     

  • Normativa i informació addicional

Recursos i reclamacions

Les persones que exerceixin el dret d'accés a la informació pública davant de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i no obtinguin resposta en el termini establert o considerin que la resposta rebuda és incompleta, insuficient o no es correspon amb la informació sol·licitada, disposen de diverses vies per reclamar i garantir que puguin fer un ús efectiu d'aquest dret:

  • Silenci administratiu

    Transcorregut el termini per resoldre sense que s'hagi dictat i notificat per part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona la resolució corresponent, l'efecte serà estimatori llevat que concorri algun dels límits establerts a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, o que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori, total o parcial (Art. 35 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre i  Art. 71.5 del Decret 8/2021, de 9 de febrer).

    Termini de reclamació de la informació

    La persona sol·licitant pot demanar el lliurament de la informació sol·licitada en qualsevol moment a partir del moment en què hagi finalitzat el termini per a resoldre sense que s'hagi dictat i notificat la resolució corresponent.

    Presentació de la reclamació

    Es pot demanar el lliurament efectiu de la informació sol·licitada estimada per silenci administratiu (resolució presumpta) enviant un correu electrònic a l'Agència de Transparència o mitjançant una instància genèrica per registre electrònic.

    Instància genèrica electrònica

    Termini de l'administració per respondre

    L'administració metropolitana està obligada a facilitar l'accés a la informació pública estimada per silenci administratiu en el termini de trenta dies hàbils, a comptar del moment en què el sol·licitant ho demana (Arts. 35.3 i 36 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre i  Art. 72 del Decret 8/2021, de 9 de febrer).

  • Recurs administratiu

    Les resolucions expresses o presumptes en matèria d'accés a la informació pública, poden ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que les ha dictades. En el cas de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el Gerent és l'òrgan que té atribuïda la competència per resoldre les sol·licituds d'exercici del dret d'accés i és l'òrgan davant del qual s'ha de presentar el recurs potestatiu de reposició (Art. 38 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre).

    Termini d'interposició del recurs

    Un mes a comptar des del dia següent de la recepció de la notificació de resolució per part de la persona sol·licitant (Arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre).

    Presentació

    Per interposar un recurs potestatiu de reposició s'ha de presentar un escrit adreçat al Gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona mitjançant una instància genèrica per registre electrònic o per qualsevol de les vies que estableix l'Art. 16.4 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre.

    Instància genèrica electrònica

    Termini de l'administració per resoldre

    L'administració metropolitana disposa d'un termini màxim d'un mes per dictar i notificar la resolució del recurs potestatiu de reposició.

  • Reclamació davant la GAIP

    La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) és l'organisme independent encarregat de vetllar pel compliment efectiu del dret d'accés a la informació pública i de resoldre els conflictes sobre l'aplicació dels límits per a denegar o restringir el dret d'accés.

    Les resolucions expresses o presumptes en matèria d'accés a la informació pública i, si escau, les que resolguin el recurs de reposició poden ser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (Art. 39.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre).

    Termini d'interposició de la reclamació

    Un mes a comptar des de:

    • La recepció d'una comunicació amb la informació sol·licitada sense que s'hagi dictat una resolució expressa (procediment simplificat regulat per l'Art 34.8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre i l'Art. 73 del Decret 8/2021, de 9 de febrer).
    • La notificació d'una resolució expressa
    • La finalització del termini per a resoldre la sol·licitud sense que s'hagi dictat i notificat la resolució corresponent
    • La finalització del termini de lliurament material de la informació sense que aquest s'hagi fet efectiu
    • La desestimació del recurs potestatiu de reposició

    Més informació: Art. 42.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre

    Presentació

    La presentació de reclamacions davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública es pot fer mitjançant un formulari electrònic des del web de la pròpia GAIP.

    Presentar una reclamació davant la GAIP

    Termini de la GAIP per resoldre

    Si en el termini de dos mesos des de la presentació de la reclamació la GAIP no ha dictat i notificat la resolució, aquesta es pot entendre desestimada (Art. 42.9 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre).

  • Recurs contenciós administratiu

    Contra els actes que posen fi a la via administrativa (resolucions expresses o presumptes de sol·licituds d'exercici del dret d'accés) o que resolen els recursos administratius que s'haguessin interposat, es pot interposar un recurs contenciós administratiu (Art. 71.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre).

    Termini d'interposició del recurs contenciós administratiu

    Dos mesos a comptar des de l'endemà de la notificació de l'acte que posa fi a la via administrativa, si és exprés, o sis mesos en el cas d'actes presumptes, comptats des de l'endemà del dia en què es produeixi l'acte presumpte (Art. 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol).

    Presentació

    La interposició del recurs contenciós administratiu s'ha de fer davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona.

    Relació de jutjats del contenciós administratiu de Barcelona

Memòries de l'exercici del dret d'accés a la informació pública a l'AMB

Informació pública sol·licitada amb més freqüència

En el cas de les sol·licituds d'informació presentades davant l'AMB no existeix cap informació sol·licitada amb la freqüència de tres o més vegades en un any natural per persones sol·licitants diferents, d'acord amb els criteris que estableix l'Article 51 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.

El detall de totes les sol·licituds d'accés a la informació pública des de l'any 2021 està disponible al Registre de sol·licituds d'informació pública.

Addicionalment, els següents gràfics presenten de forma resumida la temàtica i la tipologia d'informació sol·licitada cada any.

2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016


Dictàmens de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) emesos a petició de la Agència de Transparència

 

  • Dictamen núm. 3/2016 Consulta general relativa a la inclusió d'altres administracions dins del concepte de tercer afectat a efectes de l'aplicació de l'article 31 de la llei de transparència, 29/06/2016.
  • Dictamen núm. 4/2016 Consulta general relativa a la posició que ocupen els prestadors privats de serveis públics de l'article 3.1.d de la llei 19/2014 en el procediment d'accés a la informació que es troba en el seu poder, 29/6/2016.
  • Dictamen núm. 5/2016 Consulta general sobre el límit del secret i la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració, el límit de la igualtat de les parts en els processos judicials i la seva incidència en l'accés a la informació relativa a l'estratègia de l'Administració en un procés judicial del qual sigui part, 13/10/2016.
  • Dictamen núm. 6/2016 Consulta general sobre l'entrada en vigor i referència temporal de les obligacions de publicitat activa i necessitat d'elaborar la informació sol·licitada, 26/10/2016.
  • Dictamen núm. 7/2016 Consulta general sobre accés de les persones interessades a la informació continguda en un procediment administratiu en tràmit o obert, 30/11/2016.
  • Relació de tots els dictàmens emesos per la GAIP