Avaluació de la transparència

La Llei 19/2014, de transparència, bon govern i accés a la informació pública estableix mecanismes de garantia i reforç del compliment de les obligacions establertes. D'acord amb l'article 6.3, els subjectes obligats han d'establir procediments basats en indicadors per a avaluar el compliment de les obligacions de transparència amb la participació d'experts independents i ciutadans. Aquesta avaluació es desenvolupa de forma independent a les funcions assignades al Síndic de Greuges en l'article 91 de la Llei 19/2014.

Per a la implementació d'aquests mecanismes d'avaluació, des de l'Agència de Transparència s'ha dissenyat una metodologia pròpia que permet desplegar un sistema de monitoratge de la informació, la publicitat activa i la transparència, anomenat MIPAT, aplicable a l'AMB i a les entitats del sector públic metropolità.

El MIPAT es configura com l'instrument principal que, mitjançant l'observació directa de les informacions publicades als llocs web, mesura el nivell de publicació dels continguts establerts en el títol II de la Llei 19/2014 alhora que permet identificar les fortaleses i les mancances existents en el compliment de les obligacions de publicitat activa. El sistema es basa en 160 paràmetres, classificats en categories i subcategories i diferenciats en 5 nivells de priorització, que fan referència a les administracions públiques i a les entitats del sector públic. Els resultats del MIPAT es sistematitzen en un informe individualitzat que recull una valoració global numèrica, un conjunt d'observacions qualitatives sobre els paràmetres inclosos així com recomanacions i propostes de millora. Aquests documents són presentats a les entitats analitzades amb l'objecte que tinguin coneixement i impulsin les actuacions que siguin necessàries per tal d'avançar en el compliment a les obligacions en matèria de publicitat activa.

Podeu consultar la metodologia del MIPAT i el conjunt d'indicadors que la integren en els enllaços següents:

Metodologia de Monitoratge de la Informació, la Publicitat Activa i la Transparència (MIPAT)

Graella d'indicadors de la metodologia MIPAT (abril 2023)