Avaluació de la transparència 2023

Durant l'any 2023, l'Agència de Transparència ha realitzat una nova onada d'avaluació de la publicitat activa de l'AMB i de quatre entitats del sector públic vinculades a l'administració metropolitana, aplicant la metodologia MIPAT. L'avaluació d'aquesta sisena onada ha mantingut el màxim nivell d'exigència pel que fa a l'AMB, mesurant el grau de compliment dels 138 indicadors de prioritats 1, 2, 3 i 4, tal com ja es va fer els anys 2019, 2020, 2021 i 2022. Pel que fa a les entitats vinculades, s'estableix una nova periodicitat d'avaluació biennal, de manera que se n'avaluen quatre cada any, i s'ha mantingut l'avaluació dels 93 indicadors de prioritats 1, 2 i 3 que es va realitzar l'any 2022.

El criteri de valoració dels indicadors es basa en les obligacions en matèria de publicitat activa establertes pel Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.

Graella d'indicadors de la metodologia MIPAT (abril 2023)

En la següent graella podeu accedir als informes d'avaluació de l'any 2023 corresponents a cada entitat avaluada.

Ens Tipus d'informe Període d'exploració Valoració global
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) Exhaustiu (138 paràmetres) Pendent -
Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) Evolutiu (93 paràmetres) 12/06/2023 - 28/06/2023 49%
AMB Informació i Serveis Evolutiu (93 paràmetres) Pendent -
Institut Metròpoli (IERMB) Evolutiu (93 paràmetres) 16/05/2023 - 26/05/2023 75%
Consorci Ecoparc 4 Evolutiu (93 paràmetres) Pendent -

Nota aclaratòria: Els informes reflecteixen la valoració corresponent al període d'exploració i, per tant, no incorporen les millores que es poden haver introduït posteriorment.

Informes d'avaluació 2023