Avaluació de la transparència 2020

Durant l'any 2020, l'Agència de Transparència ha prosseguit amb l'avaluació de la publicitat activa de l'AMB i de les nou entitats del sector públic vinculades a l'administració metropolitana, aplicant la metodologia MIPAT. L'avaluació d'aquesta tercera onada ha mantingut el màxim nivell d'exigència pel que fa a l'AMB, mesurant el grau de compliment dels 135 indicadors de prioritats 1, 2, 3 i 4, tal com ja es va fer el 2019. Pel que fa a les entitats vinculades, s'ha incrementat l'avaluació de 55 a 91 indicadors de prioritats 1, 2 i 3.

Graella d'indicadors de la metodologia MIPAT (octubre 2020)

En la següent graella podeu accedir als informes d'avaluació de l'any 2020 corresponents a cada entitat avaluada.

Ens Tipus d'informe Període d'exploració Valoració global
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) Exhaustiu (135 paràmetres) 14/10/2020 - 04/12/2020 56%
Institut Metropolità del Taxi (IMET) Evolutiu (91 paràmetres) 14/07/2020 - 29/07/2020 47%
Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) Evolutiu (91 paràmetres) 11/01/2021 - 18/01/2021 31%
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) Evolutiu (91 paràmetres) 15/06/2020 - 01/07/2020 55%
AMB Informació i Serveis Evolutiu (91 paràmetres) 01/02/2021 - 05/02/2021 27%
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) Evolutiu (91 paràmetres) 27/05/2020 - 10/06/2020 56%
Consorci Metropolità de l'Habitatge Evolutiu (91 paràmetres) 15/03/2021 - 19/03/2021 34%
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola Evolutiu (91 paràmetres) 03/09/2020 - 14/09/2020 55%
Consorci Ecoparc 4 Evolutiu (91 paràmetres) 28/01/2021 0%
Consorci Besòs Tordera Evolutiu (91 paràmetres) 22/09/2020 - 06/10/2020 20%

Nota aclaratòria: Els informes reflecteixen la valoració corresponent al període d'exploració i, per tant, no incorporen les millores que es poden haver introduït posteriorment.

Informes d'avaluació 2020