Avaluació de la transparència 2018

Al tercer trimestre de 2017, una vegada definida la metodologia d'avaluació MIPAT, es va iniciar la primera onada de monitorització de l'AMB i de les nou entitats vinculades; un procés que s'ha allargat fins a finals de 2018. En aquesta primera onada, s'han elaborat un total de 10 informes bàsics d'avaluació que analitzen el compliment dels paràmetres de prioritat 1, amb l'objectiu de centrar els esforços de desplegament de la llei de transparència en els continguts que incideixen més en la integritat de la gestió pública. Aquests informes s'han presentat a cadascuna de les entitats per com a eina de suport per corregir les mancances i ampliar les informacions que han de ser objecte de publicitat activa.

Els informes reflecteixen la valoració corresponent a la data de l'exploració i, arran de les mancances detectades a l'informe, algunes entitats han introduït millores substancials posteriors a la data d'exploració que no queden recollides.

Graella d'indicadors de la metodologia MIPAT (agost 2017)

En la següent graella podeu accedir als informes d'avaluació de l'any 2018 de cada entitat i als informes emesos per les entitats sobre les millores introduïdes posteriorment al tancament de l'informe d'avaluació.

Ens Tipus d'informe Data exploració Valoració global
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) Bàsic (25 paràmetres) 17/12/2018 75%
Institut Metropolità del Taxi (IMET) Bàsic (23 paràmetres) 10/12/2018 46%
Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) Bàsic (23 paràmetres) 03/12/2018 41%
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) Bàsic (23 paràmetres) 10/12/2018 65%
AMB Informació i Serveis Bàsic (23 paràmetres) 20/12/2018 72%
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) Bàsic (23 paràmetres) 22/01/2018 (*) 49%
Consorci Metropolità de l'Habitatge Bàsic (23 paràmetres) 05/12/2018 52%
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola Bàsic (23 paràmetres) 15/11/2017 (*) 49%
Consorci Ecoparc 4 Bàsic (23 paràmetres) 07/12/2018 10%
Consorci Besòs Tordera Bàsic (23 paràmetres) 18/12/2018 22%

Nota aclaratòria: Els informes reflecteixen la valoració corresponent al període d'exploració i, per tant, no incorporen les millores que es poden haver introduït posteriorment.

Informes d'avaluació 2018