Avaluació de la transparència 2019

Durant l'any 2019, l'Agència de Transparència ha prosseguit amb l'avaluació de la publicitat activa de l'AMB i de les nou entitats del sector públic vinculades a l'administració metropolitana, aplicant la metodologia MIPAT. L'avaluació d'aquesta segona onada ha incrementat sensiblement el nivell d'exigència respecte el 2018 ja que ha mesurat el grau de compliment dels 135 indicadors de prioritats 1, 2, 3 i 4 pel que fa a l'AMB i de prioritats 1 i 2 pel que fa a les entitats vinculades.

Graella d'indicadors de la metodologia MIPAT (agost 2017)

En la següent graella podeu accedir als informes d'avaluació de l'any 2019 corresponents a cada entitat avaluada.

Ens Tipus d'informe Període d'exploració Valoració global
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) Exhaustiu (135 paràmetres) 09/01/2019 - 04/02/2019 50%
Institut Metropolità del Taxi (IMET) Executiu (55 paràmetres) 23/09/2019 - 16/10/2019 37%
Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) Executiu (55 paràmetres) 17/07/2019 - 24/07/2019 33%
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) Executiu (55 paràmetres) 28/08/2019 - 06/09/2019 53%
AMB Informació i Serveis Executiu (55 paràmetres) 22/10/2019 - 28/10/2019 35%
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) Executiu (55 paràmetres) 03/07/2019 - 10/07/2019 71%
Consorci Metropolità de l'Habitatge Executiu (55 paràmetres) 06/11/2019 - 12/11/2019 48%
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola Executiu (55 paràmetres) 11/06/2019 - 18/06/2019 60%
Consorci Ecoparc 4 Executiu (55 paràmetres) 25/11/2019 - 27/11/2019 7%
Consorci Besòs Tordera Executiu (55 paràmetres) 18/11/2019 - 21/11/2019 30%

Nota aclaratòria: Els informes reflecteixen la valoració corresponent al període d'exploració i, per tant, no incorporen les millores que es poden haver introduït posteriorment.

Informes d'avaluació 2019