Avaluació de la transparència 2021

Durant l'any 2021, l'Agència de Transparència ha prosseguit amb l'avaluació de la publicitat activa de l'AMB aplicant la metodologia MIPAT. L'avaluació d'aquesta quarta onada ha mantingut el màxim nivell d'exigència pel que fa a l'AMB, mesurant el grau de compliment dels 138 indicadors de prioritats 1, 2, 3 i 4, tal com ja es va fer el 2019 i el 2020.

La metodologia aplicada s'ha revisat d'acord amb les obligacions i criteris interpretatius que es deriven de l'entrada en vigor del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.

Tenint en compte que els resultats de l'avaluació 2020 de les nou entitats del sector públic metropolità es van tancar i publicar a finals de l'any 2021, no s'ha realitzat l'avaluació de la publicitat activa de les entitats vinculades per aquest any.

Graella d'indicadors de la metodologia MIPAT (desembre 2021)

En la següent graella podeu accedir a l'informe d'avaluació de l'AMB de l'any 2021.

Ens Tipus d'informe Període d'exploració Valoració global

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Exhaustiu (138 paràmetres)

13/12/2021 - 14/01/2022

55%

Nota aclaratòria: L'informe reflecteix la valoració corresponent al període d'exploració i, per tant, no incorpora les millores que es poden haver introduït posteriorment.

Informe d'avaluació 2021