Assignacions econòmiques als grups polítics

AGT1105 - Subvencions i ajuts públics concedits als grups polítics, incloent: acord que fixa la quantia i els elements relatius a la presa de decisió, import anual i grups polítics beneficiaris, objecte de la subvenció i prohibicions legals de destinació a aquests fons, justificació o retiment de comptes del control financer, o constància de la seva inexistència, declaració de cada grup de les despeses finançades amb càrrecs a aquests fons, agrupades per conceptes. Aquesta informació s'ha de fer pública en un espai diferenciat.

 • Disponibilitat:
  Parcial
 • Publicació:
  Aportacions a grups polítics
 • Observacions:
  Tot i que s'ha creat un apartat específic al lloc web per a la publicació de les aportacions econòmiques realitzades per l'administració metropolitana als grups polítics, desvinculant-la de la secció de subvencions, la informació no és suficient. Es pot consultar l'acord del Consell Metropolità de juliol de 2019 que establia les quanties de les dotacions econòmiques anuals assignades a cada grup (quantitat fixa i quantitat per conseller). No obstant, aquest acord no permet conèixer quin és l'import anual total destinat a cada grup metropolità. D'altra banda, també es pot accedir a la instrucció sobre aquestes dotacions, que estableix els criteris dels pagaments i els requisits de justificació. En darrer lloc, també es publica un document relatiu al control financer sobre la documentació requerida als grups el mes de juny de 2017. No es localitzen les declaracions dels grups polítics sobre despeses finançades amb càrrec a aquests fons agrupades per conceptes ni els informes anuals d'Intervenció sobre la justificació de les dotacions econòmiques rebudes pels grups polítics metropolitans.
 • Format:
  PDF
 • Reutilització:
  No reutilitzable
 • Servei responsable:
  Servei de Gestió Econòmica
 • Actualització:
  Trimestral
 • Data d'aquesta fitxa:
  07.12.22