Auditories de comptes

AGT2106 - Informes d'auditoria de comptes i de fiscalització dels òrgans de control extern.

 • Disponibilitat:
  Total
 • Publicació:
  Intervenció i fiscalització del pressupost
 • Observacions:

  Des de 2015 i fins a 2022, es publiquen els informes anuals d’auditories de comptes externes, en l’apartat “gestió pressupostària” del web corporatiu, en la secció "intervenció i fiscalització", en documents en format PDF. Els documents anteriors a l'any 2021 no permeten la realització de cerques internes, la qual cosa dificulta molt la localització de la informació. En relació amb els informes de fiscalització dels òrgans de control extern, a través d'aquesta mateixa pàgina, es dona accés a la publicació dels comptes generals de l'AMB tramitats per la Sindicatura de Comptes, així com a l'informe 18/2020 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya de fiscalització limitada, relatiu a la contractació administrativa de l’AMB, corresponent a l’exercici 2016 i a una nota resum d'aquest mateix document.

 • Format:
  PDF, XML
 • Reutilització:
  Elevat
 • Fonts externes:
  Informació dels comptes generals tramitats (Sindicatura de Comptes)
 • Servei responsable:
  Intervenció, Servei de Gestió Econòmica
 • Actualització:
  Anual
 • Data d'aquesta fitxa:
  20.12.23