Competències i funcions

AGT1102 - Competències i funcions que té atribuïdes amb indicació de l'òrgan o entitat depenent o vinculada (organismes, ens públics, societats, fundacions i consorcis, etc.) que les exerceix en cada cas.

 • Disponibilitat:
  Total
 • Publicació:
  Marc jurídic
 • Observacions:
  A l'apartat general de l'AMB, a la secció "marc jurídic" s'accedeix a la llei de l'AMB, desglossada per títols, la qual cosa permet consultar les competències de l'ens, previstes en el títol II. Alhora, existeix un apartat específic, anomenat "competències", que detalla les funcions que desenvolupa l'ens agrupades per grans àmbits d'actuació: territorials, transport i mobilitat, ecologia, habitatge, desenvolupament econòmic i cohesió social. Aquestes competències coincideixen parcialment amb les que consten en cadascun dels grans apartats del lloc web.
 • Format:
  HTML
 • Reutilització:
  Parcial
 • Fonts adicionals:
  Les competències de l'AMB
 • Servei responsable:
  Oficina Tècnica de Gerència, Secretaria General
 • Actualització:
  Contínua (quan es produeixen canvis)
 • Data d'aquesta fitxa:
  07.12.22