Contractació de publicitat institucional

AGT3116 - Cost de les campanyes de publicitat institucional, desglossant els diferents conceptes de l'òrgan promotor, el cost de la campanya desglossada per conceptes, mitjans de comunicació emprats, l'import contractat a cada mitjà de comunicació i el període d'execució. La informació relativa als mitjans de comunicació s'ha de desglossar per tipologia de mitjà i per identificació nominativa de l'empresa de comunicació o grup empresarial.

 • Disponibilitat:
  Parcial
 • Publicació:
  Publicitat institucional
 • Observacions:
  Malgrat que, tal com consta en el registre de contractes de la Generalitat de Catalunya, en els darrers cinc anys, l'AMB ha licitat diverses campanyes de publicitat institucional, com per exemple, en matèria de zones de baixes emissions o refugis climàtics, la informació publicada a l'apartat del lloc web anomenat "publicitat institucional" està obsoleta. Es localitzen continguts relacionats amb les campanyes de publicitat institucional (expedient, objecte de contracte, inversió i adjudicatari) juntament amb un arxiu estructurat que ofereix la mateixa informació, per al període de 2011 fins a 2016. Els continguts publicats no coincideixen plenament amb els requisits establerts pel Decret 8/2021 que preveu, a banda de la informació publicada, la publicació del cost de la campanya desglossada per conceptes, els mitjans de comunicació emprats i el període d'execució.
 • Format:
  HTML, XLS
 • Reutilització:
  Total
 • Fonts externes:
  Registre públic de contractes
 • Servei responsable:
  Oficina Tècnica de Gerència
 • Actualització:
  Anual
 • Data d'aquesta fitxa:
  19.12.22