Dietes dels empleats públics

AGT1314 - Informació general, criteris i imports de les dietes i import de les dites percebudes pels empleats públics, agrupades per nivells i cossos. Quanties aprovades anualment per aquest concepte i que venen determinades en les bases d'execució del pressupost.

 • Disponibilitat:
  Elevada
 • Publicació:
  Retribucions
 • Observacions:
  La informació que consta a l'apartat de "retribucions", descriu que, d'acord amb les bases d'execució del pressupost de l'AMB, els criteris utilitzats per a la percepció dietes es basen, fonamentalment, en els annexos II i III del Reial Decret 462/2002, de 22 de març. D'altra banda, l'acord de condicions de treball del personal funcionari de l'AMB, en el seu article 8, estableix les condicions del règim de dietes dels empleats públics.
  La informació sobre el pressupost de despesa de l'AMB, publicada a la secció "economia i finances" del web corporatiu, ofereix informació sobre la partida 23020 que recull les despeses previstes en matèria de dietes. No obstant, aquesta informació no és fàcilment localitzable.
 • Format:
  PDF
 • Reutilització:
  No reutilitzable
 • Fonts adicionals:
  Acord de condicions de treball del personal funcionari de l'AMB, l'IMET i l'IMPSOL
 • Servei responsable:
  Recursos Humans
 • Actualització:
  Anual
 • Data d'aquesta fitxa:
  14.12.22