Dietes i dedicacions dels alts càrrecs

AGT1212 - El règim econòmic dels càrrecs electes i personal directiu: dedicacions i dietes efectivament percebudes, amb identificació de noms, cognoms i càrrecs. També s'ha d'incloure el màxim previst l'exercici en curs i, posteriorment, un cop tancat l'exercici, els imports efectivament percebuts per aquest concepte.

 • Disponibilitat:
  Parcial
 • Publicació:
  Retribucions
 • Observacions:
  L'apartat de retribucions inclou el Reial decret 462/2002, sobre indemnitzacions per raó de servei, on s'especifica el règim econòmic de les dietes dels càrrecs electes i del personal directiu. Tanmateix, no es poden consultar les quantitats efectivament percebudes amb identificació de noms, cognoms i càrrecs ni el màxim previst en l'exercici en curs. A diferència de les dietes dels empleats públics, en la classificació econòmica del pressupost de despesa de l'AMB, no s'ha localitzat cap partida específica que reculli les dietes d'alts càrrecs i personal directiu.
 • Format:
  PDF
 • Reutilització:
  No reutilitzable
 • Servei responsable:
  Recursos Humans
 • Actualització:
  Anual
 • Data d'aquesta fitxa:
  12.12.22