Identificació i perfil dels alts càrrecs i del personal directiu i eventual

AGT1203 - Nom, cognoms, càrrec, funcions, perfil, trajectòria professional, identificació o referència de les disposicions mitjançant les quals se les nomena i dades de contacte (telèfon i canal electrònic de contacte professional) dels alts càrrecs i del personal directiu i eventual.

 • Disponibilitat:
  Parcial
 • Publicació:
  Perfil directiu
 • Observacions:
  L'apartat "estructura organitzativa" del web corporatiu inclou un subapartat dedicat al "perfil directiu" que identifica el noms i cognoms, el càrrec que desenvolupen i un CV amb l'experiència professional dels directors/es d'àrea i de serveis. Malgrat que les dues persones que van ser subrogades del Consell Comarcal del Barcelonès, van ser nomenades personal eventual amb funcions provisionals de coordinació a través del Decret de Presidència 85/2021, del qual es va donar compte al Consell Metropolità en data 27/07/2021, aquesta informació no està actualitzada amb el càrrec que ocupen a l'actualitat. Tampoc es pot consultar el CV del director de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques. D'altra banda, no existeix un desglossament de les tasques que desenvolupa el personal directiu, la referència de la disposició a través de la qual se'ls va nomenar, ni de les seves dades de contacte.
  Quant al personal eventual de l'AMB que no són directius (caps de gabinet i assessors), es publica el nombre total de places a la plantilla de personal de l'AMB. No s'inclou cap enllaç a la informació publicada al BOP sobre el personal eventual d'assessorament de l'AMB.
 • Format:
  HTML, PDF
 • Reutilització:
  Elevat
 • Fonts externes:
  Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO): Cartipàs de l'AMB per al mandat 2019-2023
 • Servei responsable:
  Secretaria General
 • Actualització:
  Contínua (a l'inici del mandat i quan es produeixen canvis)
 • Data d'aquesta fitxa:
  07.12.22