Incompatibilitats dels alts càrrecs

AGT1210 - Resolucions dictades per l'òrgan competent, en aplicació de la normativa sobre el règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs i inscripció d'aquestes resolucions en els registres corresponents amb les dades següents: nom i cognoms; càrrec ocupat, departament o entitat i data de nomenament o contracte; càrrecs electius i altres activitats públiques i privades compatibles; data de resolució o autorització de la compatibilitat; tipus de vinculació amb càrrec o activitat compatible, període de contractació i nombre tota d'hores de dedicació; localització de l'entitat o empresa o es realitza l'activitat secundària , quan sigui rellevant conèixer l'àmbit territorial per gestionar un eventual conflicte d'interès.

 • Disponibilitat:
  Elevada
 • Publicació:
  Personal AMB
 • Observacions:
  En l'apartat Personal AMB del web corporatiu es publica un document pdf amb la relació d'autoritzacions de compatibilitat dels empleats públics i del personal directiu que inclou un extracte de les resolucions sobre el règim d'incompatibilitats amb tota la informació exigida. Aquesta relació, però, només fa referència a les resolucions aprovades des de l'any 2021 i, per tant, no inclou totes les autoritzacions de compatibilitat vigents. Addicionalment, des de 2021, a les actes de la Junta de Govern, es pot accedir a l'aprovació de les resolucions de compatibilitat.
 • Format:
  PDF
 • Reutilització:
  No reutilitzable
 • Fonts adicionals:
  Actes de la Junta de Govern
 • Servei responsable:
  Recursos Humans
 • Actualització:
  Contínua (dins del termini màxim de dos mesos des de la data de resolució)
 • Data d'aquesta fitxa:
  12.12.22