Modificacions, pròrrogues, resolucions i desistiments

AGT3109 - Modificacions contractuals, pròrrogues dels contractes, licitacions anul·lades, resolucions anticipades (consultables a través del Registre Públic de Contractes) i actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes (consultables a la Plataforma de serveis de contractació pública).

 • Disponibilitat:
  Elevada
 • Publicació:
  Cercador del Registre públic de contractes
 • Observacions:
  La plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya preveu un apartat en el web per a la publicació d'anul·lacions, desistiments i decisions de no adjudicar o subscriure el contracte, on s'han localitzat 52 documents en el moment de la cerca.
  Es poden consultar els contractes modificats a través del Registre Públic de Contractes. Tot i que els continguts als quals es pot accedir són més exhaustius que els que es localitzaven en la revisió de l'any anterior, la informació publicada sobre el tipus de modificació és difusa i poc concreta. Per exemple, es fa referència modificacions de "variació en la prestació de l'objecte", "variació del nombre d'unitats" o també "altres modificacions", la qual cosa no permet apreciar l'abast de la modificació. La informació publicada en el web corporatiu de l'AMB que conté les modificacions contractuals, prèvies a l'any 2020, ofereix de forma individualitzada, les modificacions econòmiques i, de forma agregada, un arxiu estructurat i reutilitzable. No obstant, aquesta informació s'ha deixat de publicar i ha quedat substituïda per la publicada al Registre.
  Pel que fa a la publicació de les pròrrogues i resolucions anticipades, també es publiquen al Registre Públic de Contractes.
 • Format:
  XLS
 • Reutilització:
  Total
 • Fonts adicionals:
  Modificacions
 • Fonts externes:
  Anul·lacions, decisions de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiments
 • Servei responsable:
  Contractació
 • Actualització:
  Contínua
 • Data d'aquesta fitxa:
  06.07.23