Organigrama institucional detallat

AGT1113 - Organigrama complet de l'ens que detalla l'estructura organitzativa interna de forma clara i precisa, incloent la identificació amb noms i cognoms dels responsables dels diversos òrgans i les seves respectives funcions. També ha d'especificar les funcions genèriques de cadascuna de les unitats en què s'estructura.

 • Disponibilitat:
  Elevada
 • Publicació:
  Organigrama
 • Observacions:
  A l'apartat del web "administració metropolitana", hi ha un subapartat que recull continguts sobre l'"estructura organitzativa" de l'entitat; es pot accedir a un organigrama complet que mostra les àrees i direccions en què s'organitza l'ens. A més a més, si es clica sobre aquests títols, apareix el nom del responsable, però no les funcions que desenvolupen. Algunes direccions en les quals s'han produït canvis de forma posterior a l'aprovació del cartipàs, com són les direccions de serveis de projectes singulars o de serveis de programes estructurals, manca la informació dels noms i cognoms de les persones que duen a terme les funcions de coordinació d'aquestes àrees. Aquest document està en format HTML, la qual cosa és compatible amb d'altres formats de documents. No s'incorpora informació sobre les funcions genèriques de cada àrea.
 • Format:
  HTML
 • Reutilització:
  Parcial
 • Servei responsable:
  Oficina Tècnica de Gerència, Secretaria General
 • Actualització:
  Contínua (a l'inici del mandat i quan es produeixen canvis)
 • Data d'aquesta fitxa:
  07.12.22