Organismes i entitats dependents o vinculades

AGT1115 - Dades bàsiques de tots els organismes i entitats dependents o vinculades (organismes, ens públics, societats, fundacions i consorcis, etc.), incloent la personalitat jurídica, l'objecte social i l'enllaç al seu web.

 • Disponibilitat:
  Elevada
 • Publicació:
  Cercador d'entitats
 • Observacions:
  Al web corporatiu de l'AMB, a l'apartat "l'administració metropolitana", hi ha una secció dedicada a "organismes i empreses" amb un llistat de 74 entitats vinculades o participades per l'administració metropolitana, una breu descripció que detalla la seva naturalesa jurídica, l'objecte social i l'enllaç al web de l'ens. El llistat es complementa amb un buscador que permet fer cerques d'aquests ens per temes i tipus de relació. Es troba a faltar en aquest llistat, tot i que es trobin en procés de dissolució, les dues entitats vinculades que procedeixen del Consell Comarcal del Barcelonès i que han passat a integrar-se en el sector públic de l'AMB: Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA i REGESA aparcaments i serveis, SA. D'altra banda, a través d'aquest enllaç no es poden distingir les entitats que formen part del sector públic metropolità, d'acord amb la sectorialització realitzada per la Intervenció General de l'Estat.
 • Format:
  HTML
 • Reutilització:
  Parcial
 • Servei responsable:
  Oficina Tècnica de Gerència
 • Actualització:
  Contínua (quan es produeixen canvis)
 • Data d'aquesta fitxa:
  07.12.22