Plantilla

AGT1301 - Relació dels empleats públics i dades generals sobre l'ocupació pública. Plantilla detallada de cossos, escales, subescales, classes i categories de les places en les quals s'integren el personal funcionari, laboral i eventual i n'han d'indicar la denominació, el nombre de places, el nombre de les que estan vacants i el grup al qual pertanyen, d'acord amb la titulació exigida per al seu ingrés i de conformitat amb la normativa vigent en matèria de funció pública.

 • Disponibilitat:
  Total
 • Publicació:
  Personal AMB
 • Observacions:
  A l'apartat "empleats públics i retribucions", una secció aglutina la informació del personal de l'AMB on es publica la plantilla orgànica de personal funcionari, laboral i eventual de l'AMB i dels seus organismes dependents, en un document en format PDF, des de l'any 2016 i fins a 2022, que incorpora la informació requerida. En aquest mateix apartat, es publiquen "indicadors d'ocupació pública" que ofereixen dades sobre l'evolució dels empleats públics segmentades per gènere, règim jurídic i classificació professional així com sobre la despesa en capítol 1. Aquests continguts es publiquen en gràfics en format HTML i en taules d'excel fins a l'any 2020.
 • Format:
  PDF, XLS
 • Reutilització:
  Parcial
 • Fonts adicionals:
  Indicadors d'ocupació pública
 • Servei responsable:
  Recursos Humans
 • Actualització:
  Anual
 • Data d'aquesta fitxa:
  13.12.22