Relació de llocs de treball

AGT1302 - Relació de llocs de treball del personal funcionari, laboral i eventual.

 • Disponibilitat:
  Elevada
 • Publicació:
  Personal AMB
 • Observacions:
  L'apartat del web sobre "empleats públics i retribucions" enllaça amb la publicació als diaris oficials de la relació dels llocs de treball de l'AMB des de l'any 2016 i fins al 2022, amb una modificació relativa al 2018 i una altra correcció d'un error material de 2020. També es pot consultar la relació de llocs de treball de personal directiu amb les places procedents del Consell Comarcal del Barcelonès. No obstant, aquesta documentació no ofereix informació sobre la relació del personal laboral malgrat que, segons la plantilla, consta que l'AMB té 13 places de personal laboral. D'acord amb la informació publicada a l'apartat de retribucions dels empleats públics, no existeixen places en règim laboral, ja que es va produir un procés de funcionarització al qual no van acollir-se la totalitat de treballadors laborals. Aquest fet explica que hi hagi treballador/es que ocupin places de funcionari en règim laboral.
 • Format:
  PDF
 • Reutilització:
  No reutilitzable
 • Servei responsable:
  Recursos Humans
 • Actualització:
  Anual
 • Data d'aquesta fitxa:
  13.12.22