Subvencions i ajuts públics atorgats

AGT3302 - Subvencions i ajuts públics atorgats, especificant la normativa reguladora de la subvencions, les bases reguladores, l'import, l'objecte, els beneficiaris, la convocatòria, les seves eventuals modificacions i l'adjudicació, amb independència de si ha hagut publicitat i concurrència en el seu atorgament. La relació ha d'estar actualitzada i ha de fer referència als darrers cinc anys. Aquest compliment es fa efectiu, mitjançant la tramesa al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya.

 • Disponibilitat:
  Parcial
 • Publicació:
  Subvencions
 • Observacions:
  Es poden consultar les darreres cinc subvencions atorgades l'any 2022 per l'AMB en una taula en la secció del web "subvencions". També es publica un arxiu estructurat en format reutilitzable amb el detall de les subvencions adjudicades directament mitjançant conveni que inclouen la informació sobre la institució subvencionada, objecte, import, direcció que atorga la subvenció, vigència del conveni, acord i òrgan on s'ha aprovat, data d'aprovació, si s'ha introduït alguna modificació, aplicació pressupostària i justificació de la subvenció. No obstant, a diferència dels anys anteriors, no es publiquen les subvencions atorgades en règim de concurrència competitiva, incloses les subvencions adreçades a entitats sindicals, i manquen alguns dels continguts previstos al Decret 8/2021 en aquesta matèria: les bases reguladores, les seves eventuals modificacions i l'adjudicació. Per als anys anteriors (2016-2021), també es publiquen arxius estructurats en format reutilitzable amb el detall de les subvencions adjudicades directament mitjançant conveni, però tampoc es poden consultar els beneficiaris de les convocatòries en concurrència competitiva. Aquesta informació també està disponible a través del portal de dades obertes.
 • Format:
  HTML, XLS
 • Reutilització:
  Total
 • Dades obertes:
  Subvencions de l'AMB
 • Servei responsable:
  Servei de Gestió Econòmica
 • Actualització:
  Contínua
 • Data d'aquesta fitxa:
  20.12.22